DIENST OP:

Zondag 26/09:

10.00 uur: Heilig Avondmaal Ds. T. Meijer uit Puttershoek

17.00 uur: voortzetting en dankzegging Ds. M. v.d. Graaf uit Maasdam

Zondag 03/10:

10.00 uur: Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord. 

15:00 uur Heilig Avondmaal in het Huys te Hoecke. Voorganger Ds. T Meijer

17.00 uur: Ds. A.H. Groen uit Rijsoord

De diensten zijn te beluisteren op:

www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658  en via de kerkradio.

Wat kan er veel gebeuren in 14 dagen. Na een fijne en gezegende dienst om het seizoen af te trappen, is alles van start gegaan.

Door het uitvallen van onze predikant hebben we in een extra kerkenraadsvergadering besloten om gemeenteleden, die dit in het verleden ook hebben gedaan, te vragen om de catechese aan de jeugd tot 15 jaar te geven. Zij hebben daar positief op gereageerd. Rest er namens de kerkenraad niets dan dank voor dit!

Belijdenis:

Mocht u, of jij, geïnteresseerd zijn om belijdenis van het geloof af te leggen, wilt u zich dan melden bij de scriba. Dan willen we kijken of u aan kunt sluiten bij een buurgemeente, uiteraard na overleg. Mocht u vragen hebben over het doen van belijdenis, kunt u altijd terecht bij uw wijkouderling.

2 berichten van overlijden:

Op 10 september hebben de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, plotseling afscheid moeten nemen van hun moeder, schoonmoeder, trotse oma en overgrootmoeder van Luca en Mees. Zij heeft de mooie leeftijd van 90 jaar mogen bereiken. Jo Schram-van de Graaf was een trouwe kerkgangster. Ook na het overlijden van haar man in 2008, was ze een vertrouwd gezicht bij ons in de kerk. Een lege plaats blijft achter. We bidden voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, dat ze dit, zo plotselinge, verlies een plaatsje in hun hart mogen geven. Dat de Heiland hen troost en bemoediging mag geven.

Op 16 september is van ons heengegaan Mina Dolman-den Hartog, op de gezegende leeftijd van 98 jaar. Verdrietig, maar dankbaar dat zij zolang in ons midden mocht zijn, schrijven de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. In 2011 is zij verhuisd van de Laan van Heemstede naar het Zomerplein. We bidden voor de achtergebleven familie om Gods onmisbare zegen, om dit verlies te kunnen dragen.

Mededelingen:

Aanstaande zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren.

Dankbaar dat onze scriba het preekrooster heeft kunnen vullen, zodat we iedere keer weer een herder en leraar op de kansel hebben.

Als het mogelijk is, en de PKN komt met veranderde richtlijnen, bestaat de mogelijkheid, dat we weer koffie kunnen drinken na de dienst van 3 oktober. Houdt u de website in de gaten, en het wordt zeker afgekondigd of het wel of niet doorgaat.

Blijdschap en verlies, hierboven beschreven. Blijdschap voor het vele werk wat in onze gemeente gebeurt, maar ook verdriet om het heengaan van 2 gemeenteleden. We denken ook aan de ernstig zieken, en degenen die kuren, of anderszins aan huis gebonden zijn.

Geef vrede Heer, geef vrede. De aarde kent slechts strijd.

Geef dat we die vrede mogen vinden bij U, als het ons tegenzit.

Wees met onze predikant, dat de donkerte mag afnemen en het licht mag overwinnen.

Kom tot uw Heiland, toef langer niet.

Uw ouderling: Hugo Snaaijer

  

Collecten 26/09: Bekercollecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor Pastor Luis Diaz in Paraguay.  Deur: Onderhoud gebouwen

Collecten 3/10: Kerk en Eredienst  Deur: Kerk en Israël

Alle collecten van harte bij u aanbevolen

U kunt uw collectebijdrage overmaken op rekening NL38RABO0373711271 t.n.v. Kerkvoogdij m.v.v. week of maand. Voor de Diaconie kunt u overmaken op rekening NL39RABO0373710089 Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften in week 37 en 38, Kerk: via scriba mw. Meijer 54 euro

via bus ouderl. H. Snaaijer 25 euro

via bus 10 euro.

Baken achter de Dijk: 20 euro

Collecten 12/9: via bus  9 euro

Kerkelijk Bureau

 

 

Aanvullende gegevens