Pasen2024.png

 

 

Voorganger:     Ds. J.W. Aanen, Zwijndrecht

Organist:          Hans Viskil

M.m.v.:             kinderen Zondagsschool
Muziekgroep

 

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 118: 1, 2 en 10

Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israël, uw lofzang rijzen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die den HEER vreest, laat het horen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Ik werd benauwd van alle zijden

en riep den HEER ootmoedig aan.

De HEER verhoorde en bevrijdde,

Hij deed mij in de ruimte staan.

De HEER is met mij, 'k zal niet vrezen.

Geen sterveling verschrikt mij meer.

De HEER wil mij tot helper wezen:

ik zie op al mijn haters neer.

De HEER is God, zijn gunst verheugde

ons oog en hart met vrolijk licht.

Nu worde 't offer onzer vreugde

op zijn altaren aangericht.

Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,

o God, U roemen wijd en zijd.

Laat aller lof ten hemel rijzen:

Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Stil gebed, bemoediging en groet

Samenzang: Gezang 208: 1, 2 en 3

De Heer is waarlijk opgestaan,

halleluja, halleluja,

de nacht des doods voorbijgegaan.

Halleluja, halleluja!

Wanneer Hij niet was opgestaan,

halleluja, halleluja,

dan zou de wereld zijn vergaan.

Halleluja, halleluja!

Maar nu Hij overwonnen heeft,

halleluja, halleluja,

nu loven wij de Heer die leeft.

Halleluja, halleluja!

Geloofsbelijdenis

Samenzang: Gezang 208: 18 en 19

Nu klinkt alom de roep voortaan:

halleluja, halleluja,

`de Heer is waarlijk opgestaan!'

Halleluja, halleluja!

Verblijdt u met ons allen saam,

halleluja, halleluja,

lofzingt de Heer en prijst zijn naam !

Halleluja, halleluja!

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het woord

Kinderen zingen: Weet je dat de lente komt

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan

Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

De jongste 2 groepen gaan naar de Zondagsschool

1e Schriftlezing: Johannes 20: 1-18

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde.

Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, één bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.’ Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik op stijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Samenzang: OTH 108

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die galmt door gans Jeruzalem.

Een heerlijk morgenlicht breekt aan,

de Zoon van God is opgestaan.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke Held!

Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,

want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, alles is voldaan.

Die in ’t geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan.

Een leven, door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid.

2e Schriftlezing: Johannes 20: 19-23

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’

Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Preek

Kinderen komen terug

Samenzang: OTH 111

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft.

Die heel het aards gebeuren

vast in handen heeft.

Refrein:     Hem zij de glorie, want Hij die overwon,

                   zal nooit verlaten wat zijn hand gebon.

                   Halleluja, geprezen zij het Lam,

                   dat de schuld der wereld op Zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht,

en wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuisgebracht.

Voor hem geldt ook dit wonder:

alles is volbracht.

Refrein

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,

dat uitstraalt van het kruis,

dat eens voor ons werd opgericht.

En voor ons oog verrijst

een heerlijk vergezicht.

Refrein

Kinderen zingen: Samen op weg naar Pasen

Refrein:     Samen op weg naar Pasen
Samen op weg de toekomst tegemoet
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg en weten ‘het komt goed’
Samen op weg naar Pasen
geweldig dat dat kan en dat dat mag

                   Samen op weg naar Pasen
en delen in Gods liefde elke dag

Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem
Stilstaan bij Hosanna tot de woorden “kruisig hem!”
Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad
maar weten dat het leven dankzij Hem weer verder gaat

Refrein

Vanaf hier samenzang met gemeente

Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan
Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan
Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor de mensen gaf
en stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf

Refrein

Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan
Hoe Hij door zijn liefde zelf de dood wist te verslaan
Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft
Het wonder van het Paasfeest dat ons weer een toekomst geeft

Refrein

Gebeden, dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst / Muziek groep speelt:

Liefde was het, onuitput’lijk (Joh. de Heer 548)

Slotzang: OTH 129

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen,

daald’ een engel af,

heeft de steen genomen

van ’t verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren,

blijd’ en welgezind,

en zegt telkenkere: Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd’lijk wezen

is mijn glorie groot,

niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen

Deurcollecte: Zondagsschool

Deze dienst is voorbereid in samenwerking met de Commissie Reguliere Diensten