BELIJDENISDIENST

OPENBARE BELIJDENIS VAN HET GELOOF door:

 

 

Elisabeth Verhoeven-Naaktgeboren

 

 Belijdenisdienst24032024.png

 

Hervormde kerk Puttershoek
Palmzondag 24 maart 2024 om 10.00 uur

  

Voorganger:      ds. Johan Breure

Ouderling:         Annemarie de Haan

Diaken:             Dijanne van Eck

Organist:           Nico van Oudheusden

 

Welkom & Mededelingen

Moment om stil te worden voor God

Intochtslied: Psalm 118:1 en 8

Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israël, uw lofzang rijzen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die den HEER vreest, laat het horen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

De steen, dien door de tempelbouwers

verachtlijk was een plaats ontzegd,

werd tot verbazing der beschouwers

ten hoeksteen door God zelf gelegd.

Dit werk is door Gods alvermogen,

door 's HEREN hand alleen geschied.

Het is een wonder in onz' ogen.

Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

Bemoediging en Groet

Samenzang: Lied 124: 1 en 2 (OTH)

 

Mijn Jezus, ik hou van U,                 Mijn Jezus, ik hou van U,

ik noem U mijn vriend.                     want U hield van mij.

Want U nam de straf op U               Toen U aan het kruis hing,

die ik had verdiend.                         een wond in uw zij

De grote Verlosser,                          Voor mij de genade,

mijn Redder bent U;                         een doornenkroon voor U;

‘k Heb van U gehouden,                  ‘k Heb van U gehouden,

maar nooit zoveel als nu                  maar nooit zoveel als nu.

Gebed

Samenzang: Gezang 182: 1, 4 en 6)

Jezus, leven van ons leven,

Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,

Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden

om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.

Alle leed hebt Gij geleden,

Gij gedragen met geduld.

Als een worm zijt Gij vertreden

zonder schuld, om onze schuld,

opdat wij door U verheven

als verlosten zouden leven.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,

die de dood zijt doorgegaan,

die Uzelf ons hebt gegeven

ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,

in uw kruis is onze vrede.

Voor uw angst en diepe pijn

wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Kindermoment + kinderlied: Lied 433 (OTH)

Maria kwam bij het graf

En huilde om haar Heer.

De grote steen was weggerold

En Jezus was er niet meer.

Maar een engel zei plotseling:

‘Weet je niet meer wat Hij gesproken heeft?

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan,       )

Hij leeft, Hij leeft.’                                 ) 2x

De discipelen waren zo moe,

Ze treurden om de Heer.

Waar moesten ze nu nog naar toe?

Hun meester was er niet meer.

Maar Maria riep plotseling:

‘Hij heeft gedaan wat Hij gesproken heeft!

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan,       )

Hij leeft, Hij leeft.’                                 ) 2x

Hij leeft, Hij leeft

Uit de Bijbel: Marcus 14: 26-42

Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Petrus zei tegen hem: ‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’ Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: ‘Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen.’ Alle anderen zeiden iets dergelijks.

Ze kwamen bij een olijfgaard die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’ Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’ Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij.’

Samenzang: Gezang 180: 1, 3, 4, 5 en 6

 

Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.

De Heiland heeft bewust die weg genomen.

Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,

aanvaardt het lijden.

Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden ?

Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.

Hij ging terug en heeft alleen geleden,

eenzaam gebeden:

Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;

waar zijn de englen die Mij kunnen bijstaan ?

Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden,

uw wil geschiede.

Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen,

tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen,

zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken.

Wat zou hen wekken ?

In angst en tranen werd zijn strijd gestreden.

Toen kon Hij toebereid naar voren treden.

De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen,

Hem niet verwinnen.

 

Preek

Samenzang: Lied 273 (OTH)

Heer ik kom tot U;

neem mijn hart, verander mij,

als ik U ontmoet

vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,

dat als ik aan uw voeten ben,

trost en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.

Refrein:     Houd mij vast,

                   laat uw liefde stromen.

                   Houd mij vast,

                   heel dichtbij uw hart.

                   Ik voel uw kracht

                   en stijg op als een arend;

                   dan zweef ik op de wind,

                   gedragen door uw Geest

                   en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij

dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen,

diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil,

zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde.

Refrein (2x)

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Getuigenis door Hanne Kooij

 

Belijden

 

Uitleg

Jezus Christus heeft gezegd: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Als wij belijdenis doen, erkennen en eren wij de Naam van de drie-enige God die bij de doop over ons wordt uitgeroepen. Het is de Vader die ons tot zijn kinderen aanneemt. Het is Jezus Christus die ons redt en roept om zijn leerlingen en volgelingen te zijn. Het is de Geest die ons vervult en ons zijn gaven schenkt.

Met onze belijdenis geven wij antwoord op Gods liefde voor ons. Niet wij hebben Hem, maar Hij heeft ons uitgekozen. En met de wereldwijde Kerk mogen wij Christus volgen en zo gehoor geven aan Gods roepstem. Daarom belijden wij ons geloof in het midden van zijn gemeente.

Presentatie

Vg. Wij zijn hier vanmorgen samengekomen met Bets Verhoeven. Verlang jij je doop te beamen en je geloof te belijden in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?

Antw: Ja, dat verlang ik

Belijdenis doen, een motivatie door Bets

De doop beamen en gedenken (allen staan)

Vg. Jij die vandaag je doop wilt beamen,

en u allen die uw doop wilt gedenken:

Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,

Schepper van hemel en aarde?

Ja, ik geloof.

Gelooft u in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

neergedaald in het rijk van de dood,

op de derde dag opgestaan van de doden,

opgevaren naar de hemel,

en zit aan de rechterhand van God,      

de almachtige Vader,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden?

Ja, ik geloof.

Gelooft u in de heilige Geest;

gelooft u de heilige algemene christelijke Kerk,

de gemeenschap der heiligen;

de vergeving van de zonden,

de opstanding van het lichaam,

en het eeuwige leven?

Ja, ik geloof.

 

 

Samenzang: Gezang 341

Gij hebt uw woord gegeven

nog voor ik U iets vroeg,

dat is voor heel mijn leven,

ja voor de dood genoeg.

Uw woord is daad, o Vader,

werd brood in de woestijn,

werd mens en is mij nader

dan wie mijn naasten zijn.

Nu ik U heb gegeven

mijn woord op deze dag,

geef dat met heel mijn leven

ik daarvoor instaan mag,

dat ik het in mijn daden

waarmaak aan iedereen.

Maak zichtbaar uw genade

door mij en om mij heen.

God, die uw woord gegeven,

uw Zoon gezonden hebt

en naar zijn beeld het leven

van wie U kent herschept,

wees door uw Geest met allen

die hebben ja gezegd,

dat zij die staan niet vallen.

Maak Gij ons trouw en echt.

Handoplegging

 

Geloften

Je bent gedoopt met water en Geest om voortaan Jezus te volgen en met heel de kerk te belijden dat Hij de weg is, de waarheid en het leven.

Wil je met de gemeente, verenigd rondom Woord en Sacramenten, trouw zijn in het gebed en in het lezen van de Bijbel, en naar de jou geschonken gaven de Heer trouw dienen in de opbouw van Zijn kerk en de komst van Zijn Rijk? En wil je je ontfermen over elk mens die God op jouw pad brengt?

 

Elizabeth Verhoeven-Naaktgeboren

Antw: Ja, dat wil ik.

 

Vraag aan de gemeente

Vg: Gemeente, wilt u Bets die belijdenis van het geloof heeft afgelegd dragen in uw gebeden en samen met haar de weg gaan van het Koninkrijk van God, in navolging van Jezus Christus, onze Heer?

Wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: Ja, van harte

 

 

Toezingen: Psalm 134: 3 (OB) (staande)

Dat’s HEEREN zegen op u daal

Zijn gunst uit Sion u bestraal

Hij schiep ’t heelal Zijn Naam ter eer:

Looft, looft dan aller heren HEER!

Persoonlijk woord door ouderling van dienst
Annemarie de Haan

Bidden en Delen

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst

Zending en Zegen

Slotlied: Lied 159 : 1, 2 en 4 (OTH)

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

 

 

Na de dienst heeft u gelegenheid om in de consistorie Bets te feliciteren