Toelichting (thuis)Avondmaalsviering

Geliefde gemeenteleden,

Het vieren van het Heilig Avondmaal in de Stille Week kan niet gemist worden. Onderweg naar Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We volgen Hem op zijn lijdensweg. We doen dit door het lezen van het Evangelie én brood en wijn te delen. In het Avondmaal gedenken wij de dood en opstanding van Christus bij brood en beker en vieren we zijn verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar.
Maar wat is het pijnlijk dat we juist in deze tijd niet bij elkaar kunnen komen! En hoe zouden we het Avondmaal nu in tijden van corona kunnen vieren? De online kerkdiensten bieden een (beperkt) alternatief. Hieronder een praktische toelichting. 

Het Avondmaal zal in de kerk gevierd worden met een minimaal aantal aanwezigen, evenzoveel als in de al gehouden online-diensten. U kunt thuis online de dienst en het Avondmaal mee vieren. Praktisch door op passende wijze al voor de dienst brood en wijn (of druivensap) als zichtbare tekenen van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. Na de meditatie bidt u aandachtig mee met het avondmaalsgebed. Tijdens het nuttigen van brood en wijn in de kerk kunt u dit thuis ook doen. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat u dit liever niet doet vanwege de afwezigheid van de bediening van het Avondmaal thuis, de omstandigheden thuis of andere redenen. Een ieder voelt zich hier vrij in eigen geweten en zeker niet bezwaard om het Avondmaal alleen op afstand mee te beleven.

Op weg naar Pasen gedenken wij ook in deze tijd van crisis en noodzakelijke afstand onze gekruisigde en opgestane Heer, die bij ons is tot aan het einde der tijden. In het verdriet van deze tijd is Hij aanwezig. Hij deelt ons leven en lijden. Ook met onze ziekten is Hij vertrouwd (Jesaja 53). Hij is ons leven! 
Van harte wensen wij u een gezegende viering op weg naar Pasen.

Namens moderamen en crisisteam,
ds. A.A. van den Berg 

Liturgie Goede Vrijdag 10 april 19.30 uur, Woord en Avondmaal (online)

Predikant: Ds. A.A. van der Berg

Organist: Dhr. N van Oudheusden

Bekercollecte: Steunfonds mevr de Jonge Zimbabwe 

Deurcollecte: Onderhoud orgel


Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.


Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Live video is te volgen via de Facebook pagina  (geen Facebook account noodzakelijk): https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/ 

Intochtslied: Psalm 130: 1 en 2 (zingen)

Uit diepten van ellende / roep ik tot U, o HEER.
Gij kunt verlossing zenden, / ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen / tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, / red mij, o Here, red!

Zoudt Gij indachtig wezen / al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven / in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven, / Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen / uw goedertierenheid.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 130: 3 en 4 (zingen)

Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den HEER die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht.

Gij al Gods bondgenoten, / ziet naar zijn toekomst uit!
De HEER is vast besloten / tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding: / Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding / van onrecht en van schuld.

Gebed

Gezang 181: 1 en 3 (melodie + lezen)

Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt,
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt,
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden,
noem mij uw zonden.

Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft,
U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft !
Om voor mijn schuld verzoening te verwerven,
moest Gij dùs sterven?

Schriftlezing: Mattheüs 27: 27-56

Kruisiging
De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,’ en ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen.
Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plekt die Golgota genoemd wordt, wat ‘schedelplaats’ betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’.
Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de één rechts van hem, de ander links.
De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ Ook de hogepriesters, de Schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.” Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli. Lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’ Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: ‘Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden.’ Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden; ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’ Vele vrouwen, die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Josef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs.

Luisterlied: Via dolorosa (Eline de Bruin en Esther de Haan) - eerder ingezongen

Meditatie

Gezang 181: 4, 5 en 6 (zingen)

Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
de heer zich voor de schulden zijner knechten
aan 't kruis liet hechten.

O wonderbare liefde, die ons denken
te boven gaat, wat kan mijn liefd' U schenken,
wat ooit bereiken de arbeid mijner dagen,
dat U behage?

O liefde, voor dit offer van uw leven,
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve,
uw liefde derve!

Geloofsbelijdenis

Instellingswoorden HA

Gezang 183: 1 (zingen)

O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.

Avondmaalsgebed en Onze Vader (cd Vocaal Theologen Ensemble)

Gemeenschap van brood en wijn (in stilte)

Luisterlied: Aan uw tafel (Sela)

De bekercollecte is bestemd voor het Hulpfonds van mevrouw De Jonge in Zimbabwe

U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst

Dankgebed en voorbede

Slotlied: OTH 190: 1 en 2 (zingen)

Heer, U bent mijn leven, ‘k Geloof in U, Heer Jezus,
de grond waarop ik sta. geboren uit de maagd,
Heer, U ben mijn weg, eeuw’ge Zoon van God,
de waarheid die mij leidt. die mens werd zoals wij.
Uw woord is het pad, U die stierf uit liefde,
de weg waarop ik ga, leeft nu onder ons:
Zolang U mij adem geeft, één met God de Vader
zolang als ik besta. en verenigd met uw volk;
Ik zal niet meer vrezen, tot de dag gekomen is
Want U bent bij mij. van uw wederkomst,
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Zegen

Stilte

Collecte aan de uitgang is voor Onderhoud orgel 

U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst

 

Aanvullende gegevens