Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 20 jan.)

 

Zondag We mogen terugzien op een gezegende dienst van afscheid en bevestiging afgelopen zondag. Fijn dat er zoveel mensen naar de kerk gekomen waren. Natuurlijk om mee te leven met een familielid, vriend(in) of bekende op de drempel van hun stap in een ambt. Maar dan is er gelijk ook het delen in de kracht van het Evangelie in Schriftlezing, gebed, zang, prediking en zegening. Moge het Woord en de hele  dienst door de Geest een zegen zijn en blijven voor allen die er waren! In het scherpe en hoge woord van Jezus over zout zijn als volgelingen van Hem/ambtsdragers zat bij nader inzien heel veel ruimte en ontspanning: we zijn het vanzelf als we maar trouw uit het Evangelie leven dicht bij onze Here Jezus Christus! Moge de gemeente zo gebouwd worden in de nabije toekomst met smaak naar buiten in ons dorp.  

De bloemen werden afgelopen zondag als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan ouderling Maddy van der Ree-de Jongh; en aan mevr. P. Melissant-Deunhouwer.   

Komende zondag zullen we het Heilig Avondmaal vieren als gemeente. We zullen tweemaal passages uit het Evangelie lezen passend bij de tijd van Epifanie deze weken in de liturgie van de kerk.

Nabericht Vorige week waren tijdens het kopij schrijven nog niet alle gegevens bekend rondom het overrijden en de uivaart van dhr. Arend van Prooijen. Graag vermeld ik hierbij nog de tekst boven zijn rouwkaart: Mijn tijden zijn in Uw hand. Psalm 31:16a. De tekst paste mooi bij de lezing van Psalm 39 en de meditatie in de afscheidsdienst afgelopen zaterdag.

Sing inn Komende zondagavond is er weer een sing inn volgens het inmiddels vertrouwde en gezegende recept. We zingen uit Op Toonhoogte en na afloop is er ontmoeting en koffie of thee. Allen hartelijk welkom!

  1. ds.A. van den Berg

 Collecten 26/01: Bekercollecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor het Het Leger de Heils.

Deur: Onderhoud Kerkplein; Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende gift: Kerktelefoon: via bank 80 euro. Kerkbalans 2020: De actie Kerkbalans 2020 is van start gegaan en de enveloppen zijn weer in de bus gedaan bij de leden van de

gemeente. Deze week worden de antwoorden opgehaald en maandag 27 januari weer geteld. Wij hopen dat u ruimhartig zult bijdragen om uw Kerk in Balans te houden.

Kerkelijk bureau

PUTTERSHOEK:

Zondag 26/01:

10.00 uur: Ds.A.A. van den Berg

                  Heilig Avondmaal                  

17.00 uur: Ds. A.A. van den Berg

                  Voortz./dankz. H.A.

 

 

Aanvullende gegevens