Beroepingswerk

Zijn jullie al aan het beroepen? Zijn jullie al op zoek naar een nieuwe predikant? De vraag wordt vaak gesteld en dat is begrijpelijk. Sinds 1 juni zijn we een vacante gemeente. We moeten op zoek naar een nieuwe predikant. Hoe gaat dat en wat gebeurt er allemaal achter de schermen? 

Stappen extern: solvabiliteitsverklaring (bewijs dat er voldoende middelen zijn)

Een gemeente mag niet zomaar een predikant gaan beroepen. Eerst moeten we een solvabiliteitsverklaring aanvragen bij de PKN. Daarvoor moet door onze gemeente een meerjarenraming worden ingediend voor de komende 8 tot 10 jaar. Dat is een hele klus die zorgvuldig moet gebeuren.  Aan de hand van die raming beoordeelt de PKN of onze gemeente nu en in de komende jaren voldoende middelen heeft om een predikant te kunnen betalen. Het is de verwachting dat we deze verklaring eind september ontvangen.

Stappen intern: beleidsdocumenten

Voor we het beroepingsproces kunnen starten moeten de volgende documenten gereed zijn.

  • Plaatselijke regeling

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland worden geacht er één te hebben.

In de plaatselijke regeling zijn onder andere de volgende onderwerpen vastgelegd: samenstelling van de kerkenraad, manier waarop ambtsdragers gekozen worden, hoe predikanten beroepen worden, werkwijze van de kerkenraad en besluitvorming binnen de kerkenraad, de organisatie van kerkdiensten en plaatselijke financiële  aangelegenheden.

  • Beleidsplan 2022-2025

Binnen de PKN is elke gemeente verplicht om een beleidsplan te hebben. In het beleidsplan worden de plannen voor de komende 4 jaar vastgelegd. Als kerkenraad zijn we daar al geruime tijd mee bezig. In oktober 2021 is er met de toenmalige kerkenraad een zogenaamde hei-dag georganiseerd. Elk college heeft toen hun plannen ingediend en die zijn met elkaar besproken. Daarbij is ook de uitkomst van de in 2020 onder de gemeenteleden gehouden enquête meegenomen. Omdat een groot aantal kerkenraadsleden in januari is gewisseld is er in mei dit jaar nog een keer een hei-dag geweest. Daar hebben we zogenaamde speerpunten vastgesteld. Op dit moment toetst elk college het concept beleid aan de speerpunten.

  • Profielschets

Een Profielschets is nodig voor het beroepingswerk. In de profielschets presenteren we ons als gemeente. Wie zijn we, wat doen we en vooral wat verwachten we van onze nieuwe predikant.

Planning

Het plan is om zowel de meerjarenraming als de beleidsdocumenten (Plaatselijke Regeling, Beleidsplan 2022-2025 en de Profielschets) in de kerkenraadsvergadering van 5 september te bespreken en goed te keuren. Alle documenten liggen daarna ter inzage voor de gemeente en zullen op de gemeenteavond aan de gemeente worden voorgelegd, besproken en definitief worden vastgesteld. De gemeenteavond staat gepland voor 29 september.

Inzage beleidsdocumenten

Wilt u de beleidsdocumenten inzien? Vanaf 9 september staan de documenten op de website. Vanaf dezelfde datum liggen de documenten ook ter inzage bij de scriba Atie Meijer. U kunt met haar een afspraak maken.

Beroepingscommissie

In de kerkenraadsvergadering van 5 september wordt het profiel van de beroepingscommissie vastgesteld. Hoeveel mensen gaan er in en wie (hoeveel mensen uit de kerkenraad, jeugdwerk, verenigingen enz.). Als dat is vastgesteld worden namen voorgesteld en kunnen mensen benaderd worden.

Start beroepingswerk

Het beroepingswerk kan pas starten na het ontvangen van de solvabiliteitsverklaring en nadat de beleidsdocumenten aan de gemeente zijn voorgelegd. Dus niet voor 29 september. 

Belangrijke vraag – predikant m/v of predikant m?

Sinds september 2021 gaat er af en toe een vrouwelijke predikant voor in de diensten. Als kerkenraad zijn we ons ervan bewust dat hier verschillend over gedacht wordt. Sommige gemeenteleden zijn blij terwijl anderen juist bezorgd zijn. 

Nu we op zoek zijn naar een nieuwe predikant rijst de vraag: kijken we alleen naar mannelijke kandidaten of kijken we naar de meest geschikte kandidaat ongeacht geslacht. Is een vrouwelijke predikant een optie voor de gemeente van Puttershoek of is dat een brug te ver? We willen graag uw mening horen. In het volgende Klankbord is een vragenlijst toegevoegd, maar u kan ook het formulier downloaden van de website. (klik HIER voor het formulier) Wilt u dit aub invullen en voor maandag 26 september inleveren bij de scriba of in de bussen die bij de ingang van de kerk staan. Per gezinslid kan 1 vragenlijst worden ingeleverd. Het resultaat zal op de gemeenteavond van 29 september besproken worden en de kerkenraad zal op die avond ook een aanbeveling doen voor de profielschets.

We kijken uit naar uw reactie.

Commissie voorbereiding gemeenteavond,

Victor de Haan, Leonie Dekkers, Bart Dorsman en Nelleke Dorsman

Aanvullende gegevens