De kerkenraad van onze gemeente bestaat uit:

 

·Predikant

·9 ouderlingen (een scriba, een jeugdouderling en 7 wijkouderlingen)

·5 diakenen

·6 ouderlingen-kerkrentmeester

 

 

De kerkenraad vergadert normaal minimaal zes keer per jaar. In vacaturetijd is dit een keer per maand. De colleges van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters vergaderen op gezette tijden elk voor zich.

 

 

Het “dagelijks bestuur” van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen. Dit bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en komt bijeen voor onderwerpen die niet tot een volgende vergadering kunnen wachten. Het moderamen bestaat op dit moment uit:

Voorzitter: ds. A.A. van den Berg

Vicevoorzitter: Dhr. H. Snaaijer (voorzitter consistorie)

Scriba: Mw. A.Meijer-Melissant

Lid: Mw. P.H. Bos - Melissant (Voorzitter diaconie)

Lid: Dhr. C.L.H. Groenendijk (penningmeester CvK): d

 

 

De ouderlingen (het consistorie)

 

De ouderlingen ondersteunen het werk van de predikant in de gemeente en verlenen hem daarbij alle medewerking. Zij zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor de wekelijkse bijeenkomsten van de gemeente, de bijbelse verkondiging van Gods Woord en het juiste gebruik van de sacramenten. Samen met de predikant dragen zij zorg voor het bezoeken van de leden van de gemeente en voor het onderricht aan de jeugd. Naast de ouderlingen zijn er ook enkele mensen actief als bezoeker. Zij gaan met enige regelmaat langs bij diverse ouderen in de gemeente.

 

 

 

De ouderling-kerkrentmeesters (het college van kerkrentmeesters)

 

De verzorging van de stoffelijke belangen van de gemeente – voor zover niet van diaconale aard – is toevertrouwd aan daartoe speciaal verkozen ouderling-kerkrentmeesters. Zij dragen zorg voor het onderhoud en de instandhouding van de kerkelijke gebouwen (kerkgebouw, pastorie, het kerkelijk centrum De Hoeksteen en het gebouw De Schakel) en voor de honorering van de predikant en de pastoraal medewerker. Tevens zijn zij contactpersoon voor de koster en de organisten.

 

De Actie Kerkbalans wordt jaarlijks door de kerkrentmeesters en een vaste groep medewerkers georganiseerd. De opbrengst vormt samen met de collecten tijdens de diensten het grootste deel van de inkomsten van de gemeente.

 

 

 

Voor de collecten in de kerkdiensten kan men gebruik maken van collectebonnen. Deze zijn te bestellen: per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

De diakenen (de diaconie)

 

Het werk van de diakenen is om, namens de gehele gemeente, aan hen die hulp behoeven ondersteuning te geven en zo de liefde van Christus betonen. Het is daarom hun taak de gemeente te stimuleren om een dienende en offervaardige gemeente te zijn.

 

 

De diakenen hebben vanouds een taak bij de viering van het Heilig Avondmaal. Met de speciale bekercollecten zamelen zij extra gaven in voor allen die hulp nodig hebben: binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf. Naast de financiële hulp aan personen en projecten in onze gemeente en in ons land, heeft de hulp aan de verre naasten ook in onze gemeente de laatste jaren meer aandacht gekregen.

 

 

De diaconie is van mening dat wij onze ogen niet mogen sluiten voor de armoede in grote delen van de wereld, en dat wij in het rijke westen een grote verantwoordelijkheid dragen. Wij dienen op te komen voor het recht van de armen en verdrukten. Het werk van Kerk in Actie en de ZWO wordt door de diaconie dan ook van harte ondersteund.

 

Beleidsplan

Voor meer informatie over de doelstellingen van de kerkenraad zie het  beleidsplan voor 2017-2021

 

Plaatselijke regeling

 

De plaatselijke regeling regelt enkele kwesties die door de kerkorde worden toegewezen aan de plaatselijke gemeenten. De plaatselijke regeling wordt door de kerkenraad opgesteld en door de gemeente goedgekeurd. De nieuwste versie van deze regeling is de Plaatselijke regeling . Een toelichting op de plaatselijk regeling vindt u in de Toelichting Plaatselijke regeling

 

 

Aanvullende gegevens