Diaconie/ZWO

Samen op weg (Ds. Laurens Jan Vogelaar)

Waarom zijn wij uitgezonden naar de Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL; de kerk die wij dienen)? Deze vraag heb ik ook de afgelopen maanden steeds aan de orde gesteld op de momenten dat ik me/ons mocht voorstellen, na een dienst geleid te hebben in één van de lokale gemeenten (waar we meestal als hele gezin aanwezig waren). Mijn antwoord was dan steeds tweeledig. 
1. Als kerk in Nederland willen we graag leren van de christenen in Indonesië. Of iets preciezer: we willen leren van de leden van de GPIL. Van hun ervaringen met God, met de Bijbel, enz. Als christenen wereldwijd zijn we aan elkaar gegeven om van elkaar te leren.
2. Samen met de GPIL hoop ik een vormings- en trainingsprogramma te ontwikkelen voor de verschillende groepen in de gemeente. Denk aan de kerkenraad, de vrouwengroep, de mannengroep (niet in elke gemeente), de groep/kring jongvolwassenen en de zondagsschool.

In deze blog wil ik iets meer schrijven over dit tweede punt. Laat ik bij het begin beginnen. Je wordt uitgezonden met als taak de GPIL toe te rusten. Hoe pak je dat aan? De taal is belangrijk. Kunnen communiceren in een taal die niet je moedertaal is. Dat vergt veel inspanning. Doen en nog eens doen. Dat is de sleutel. Volhouden, ook al zakt de moed je wel eens in de schoenen als leden van de GPIL een heel verhaal aan je vertellen en je er weinig van begrijpt. Goed rondkijken. De tijd nemen om de GPIL te leren kennen. Dat is een ander belangrijk punt. Samen optrekken met het dagelijks bestuur van de kerk (moderamen), lokale gemeenten bezoeken, afspraken maken met predikanten om zo helder te krijgen wat er speelt en wat de problemen zijn. En ja, in welk kerkverband zijn er geen problemen? Zo ook in de GPIL. De kerk is behoorlijk naar binnen gericht. Natuurlijk weet ze zich geroepen om met woorden en daden het evangelie te verkondigen, maar hoe geef je die roeping in de praktijk vorm? Natuurlijk is er het verlangen om elkaar lief te hebben, te waarderen en te dienen, maar dat valt in de praktijk niet mee. Over geld ontstaat zomaar een conflict. 

Een aantal jaren geleden heeft de GPIL al eens nagedacht over de uitdagingen waar het kerkverband voor staat. Er is toen ook uitgesproken dat vorming en toerusting een belangrijk instrument is om de gemeente op te bouwen. Ja maar, hoe doe je dat? Al snel waren we (het dagelijks bestuur van de GPIL samen met mij als toerustingspredikant) het eens dat het goed zou zijn om ons te richten op de bestaande groepen in de gemeente. Elke zondag is er de eredienst. Verder komen de vrouwen en de jongvolwassenen bij elkaar. Dan heb je nog de kerkenraad (predikanten, ouderlingen en diakenen) en de zondagsschool (jongere en oudere kinderen). Laten we voor die bestaande groepen toerustingsmateriaal schrijven en laten we de leiders van die groepen trainen. Zou het hele proces van het schrijven van toerustingsmateriaal en het trainen van leiders ook een middel kunnen zijn om als kerkverband te leren elkaars gaven te benutten, elkaar te waarderen en samen de gemeente van Christus op te bouwen? Dat is in ieder geval wel het verlangen van het dagelijks bestuur en mij als toerustingspredikant. Daarom hebben we op 10 verschillende plekken in Luwu een bijeenkomst georganiseerd voor alle leidinggevenden binnen de GPIL. Tijdens de bijeenkomsten hebben we de plannen uiteengezet, gevraagd om feedback om het plan te verbeteren en hebben we de leidinggevenden uitgenodigd om mee te doen. Wie enthousiast is en zijn of haar gaven wil delen is welkom om zijn of haar bijdrage te leveren. 

Binnen de GPIL is men niet gewend aan een meer interactieve manier van trainen. De gewoonte is dat de predikant een verhaal houdt en dat er vervolgens gelegenheid is om vragen te stellen. Mijns inziens is het leerrendement bij zo’n manier van trainen niet zo groot. Waarom niet zoeken naar vormen van vorming en toerusting die de betrokkenheid en het leerrendement vergroten? Waarom niet zoeken naar vormen van vorming en toerusting die de deelnemers ook echt in beweging zetten om nieuw ontdekte inzichten in de praktijk van het leven toe te passen? 
Tijdens de 10 bijeenkomsten in de verschillende regio’s hebben we geoefend met een nieuwe manier van vorming en toerusting. 
Alle leidinggevenden hebben we gevraagd om een formulier in te vullen. De uitkomsten gaan we de komende tijd in kaart brengen en analyseren. Ons verlangen is dat we zo samen komen tot een vormings- en toerustingsprogramma dat gedragen wordt door de hele GPIL en waar de hele GPIL zich voor wil inzetten. Dan zal de impact groot zijn. Dan mogen we ook zegen verwachten. 

Samen op weg. Als GPIL samen. Maar ook samen met de GZB. Het is het verlangen van de GZB om als partner bij dit hele proces betrokken te zijn. Wie de GZB steunt of specifiek onze uitzending, is ook betrokken bij het proces. Familie, vrienden, de Bethlehemkerk als uitzendende gemeente, de deelgenotengemeenten. Samen zijn we op weg gegaan. Vanuit Nederland niet alleen vanuit het verlangen om de GPIL te ondersteunen, maar ook vanuit het verlangen om te leren van de GPIL. Want samen mogen we zicht krijgen op de hoogte, breedte en diepte van de liefde van God in Jezus Christus, onze Heere.

Aanvullende gegevens