Komende zondag is het Eeuwigheidszondag en herdenken we hen die het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn. In de lezingen zullen we stilstaan bij de sterfelijkheid van de mens en hoe daarmee bij leven om te gaan voor het aangezicht van God.

De Bekercollecte van afgelopen zondag voor Dorcas mocht € 831,75 opbrengen.

Bloemen De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan mevr. A.G. Klinge-Ridderbos; en aan mevr. M. den Tuinder-Schram.

Meeleven Dhr. C. Gravendeel moest opgenomen worden in het ziekenhuis, mocht na enkele dagen weer thuiskomen en is aan het aansterken. Mevr. A.G. Klinge is ook opgenomen geweest in het ziekenhuis en hoopt ook weer sterker te mogen worden. Laten we deze dagen en weken ook meeleven met hen die rouwen om gestorven geliefden. November is bij uitstek de maand die je doet stilstaan bij de vergankelijkheid.

Benoeming ambtsdragers Voor haar benoeming tot ouderling heeft bedankt zr. J.M.S. van der Kolk-Korbijn, voor zijn benoeming tot diaken br. E.A. de Ronde en voor zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester br. B. Dorsman. Zr. A.E. Meijer-Melissant heeft haar benoeming tot ouderling aangenomen tot vreugde van de kerkenraad. Wederom: moge de Heilige Geest ons allen leiden in wijsheid, geduld, geloof en liefde tot God en Christus’ gemeente in de bezinning op de nog openstaande vacatures.

Eerste Evensong Advent Woensdag 27 november is er weer een prachtige Evensong in onze kerk om 19.30 uur! Komende zondag in de flyer meer info over de uitvoerenden.
Onze Vader Onlangs merkte een gemeentelid op dat het gezamenlijk bidden van het Onze Vader langzaamaan een tempoverhoging heeft gekregen, wat de aandacht voor de inhoud van dit volmaakte gebed van onze Heer belemmert. Ik heb erop gelet en inderdaad! Laten we het in alle rust en aandacht bidden tot eer van God en heil van onszelf en de wereld! Hartelijke groeten uit de pastorie,
ds. A.A. van den Berg

Collecten 24/11: Kerk en Eredienst Deur: Kerk-in-actie Diaconaat Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende gift: Dankstond: via post 50 euro
Kerkelijk Bureau

PUTTERSHOEK

DIENSTEN OP

Zondag 24/11

10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg
Herdenken overledenen
17.00 uur: Ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht

 

 

 

Aanvullende gegevens