Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 11 nov.)

Zondag

Komende zondag hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. We zien uit naar een gezegende viering in lof en eer voor God, tot versterking van het geloof en tot opbouw van het samen gemeente van de levende Christus zijn!

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan mevr. F. de Graaf-Noteboom; en aan dhr. G.B. Remmers.

Meeleven

Meerdere gemeenteleden zijn in afwachting van onderzoeken betreffende hun conditie. Laten we met hen meeleven, als ook met de rouwenden op weg naar Eeuwigheidszondag.

Benoeming ambtsdragers

Voor hun benoeming tot ouderling hebben bedankt br. A.Th. van den Berg en br. G. Gravendeel; zr. J. Kornaat-Podt heeft haar benoeming tot ouderling aangenomen. Voor zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester heeft bedankt br. K.C.H. Sterrenburg. Bij de twee benoemingen tot diaken heeft br. J. Sinke bedankt en zr. T.A.H. van der Zwaal-Wols haar benoeming aangenomen. Op Dankdagavond was de kerkenraad verheugd over de twee jawoorden en werden in een nieuwe ronde benoemd tot ouderling zr. A.E. Meijer-Melissant en zr. J.M.S. van der Kolk-Korbijn, tot ouderling-kerkrentmeester br. B. Dorsman en tot diaken br. E.A. de Ronde. Wat een namen, wat een bezinning in de kerkenraad en voor de benoemeden zelf. Moge de Heilige Geest ons allen leiden in wijsheid, geduld, geloof en liefde tot God en Christus’ gemeente. Anders verdwalen we. Hartelijke groeten uit de pastorie,
ds. A.A. van den Berg

Collecten 17/11: De bekercollecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor de transportkosten van Dorcas voedselpakketten Deur: Kerkvoogdij Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Bloemen: via HVD Mevr.A.Plaisier 10 euro
Dankstond: via Kerkrentmeesters 2 x10 euro
Kerkelijk Bureau

Aanvullende gegevens