Beste gemeenteleden,

Nu we in deze moeilijke tijd leven mag u weten dat het Licht al in de wereld is gekomen en dat Jezus overwinnaar is. Hoewel niet gezamenlijk, vieren we dit met Pasen.

Traditioneel zingen we op Paasmorgen ‘in het dorp’. Dat is nu niet mogelijk, daarom willen we u de mogelijkheid bieden om ‘op het erf’ te zingen.

Op Paasmorgen om 8:30 zingen we in de tuin, vanaf het balkon, in de deuropening of bij het raam de onderstaande liederen. Doet u mee? U kunt ook uw buren uitnodigen om mee te zingen.

De Heer is waarlijk opgestaan.

Namens de Gereformeerde Kerk Puttershoek – Maasdam en de Hervormde gemeente Puttershoek

U ZIJ DE GLORIE
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

DAAR JUICHT EEN TOON
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

GEZANG 215
Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!

Aanvullende gegevens