Een nieuw jaar, wat zal het ons brengen? Komen er nog meer rampen, of grotere vluchtelingenstromen in de wereld op gang? Wie zal het zeggen? God zal het zeggen! Zoals Hij Abraham op pad stuurde om weg te trekken, daar waar Hij hem zou leiden. Zoals Hij het volk van Israël leidde door de woestijn naar het beloofde land. Mogen wij ons ook verlaten op Hem die leven laat en leven geeft. Durven wij ons leven toe te vertrouwen aan de allerhoogste?  We hoeven niet te gaan zitten wachten, maar mogen in alles wat we gaan doen vragen: Heere wilt U ons helpen? Laten we zo in vertrouwen het nieuwe jaar omarmen en samen met Hem de weg gaan die hij ons wijst.

Overlijdensberichten:

“Vele fijne herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart.” Deze woorden stonden boven de rouwkaart van mevrouw Jannetje Johanna Nouwen - Tuinder. Op 18 december is ze rustig ingeslapen op 98-jarige leeftijd. Vanuit de Bovenkruier verhuisde ze in 2012 naar het Zomerplein, waar ze de verzorging kreeg die ze nodig had.  Haar nicht en neef zullen haar missen, maar zijn dankbaar voor de verzorging die zij heeft mogen ontvangen. De afscheidsdienst was op 24 december in de aula van de algemene begraafplaats de Essenhof in Puttershoek.

Op 30 december is op de leeftijd van 85 jaar overleden mevrouw Margaretha den Tuinder – Schram. De laatste tijd woonde ze in Dageraad 11, waar ze de verzorging kreeg die ze nodig had. Mevrouw den Tuinder was een trouwe bezoeker van de diensten, totdat het niet meer ging en ze samen met Peter thuis mee luisterde. De uitvaart vindt in besloten kring plaats op woensdag 5 januari om 11:00 uur, na een rouwdienst in de aula van de algemene begraafplaats de Essenhof te Puttershoek. De dienst van Woord en Gebed zal worden gedaan door Ds. A. van der Berg. Mevrouw den Tuinder laat een zoon en dochter en klein kinderen achter.

Op 2 januari is op de leeftijd van 93 jaar overleden Bastiaan Melis Goud. Sinds enkele maanden leefde hij gescheiden van zijn vrouw, wat voor beide erg moeilijk te bevatten was. De heer en mevrouw Goud waren trouwe bezoekers van onze kerkdiensten. Jongstleden augustus herdachten ze nog dat ze 68 jaar waren getrouwd. Op zaterdag 8 januari om 11:00 uur zal er een dienst zijn in de hervormde kerk van Puttershoek. De dienst zal worden geleid door ds. J. Breure, Na de dienst zal de ter aarde bestelling plaatsvinden op de algemene begraafplaats de Essenhof te Puttershoek. De heer Goud laat zijn vrouw, kinderen en achter kleinkinderen achter.

Onze zieken:

Allereerst een rectificatie op een vorig bericht. Ik meldde u dat Carlie Schipper klaar was met kuren en dat klopt. In februari krijgt hij een nieuwe pet scan waarbij de vooruitzichten vooralsnog positief zijn.

Gelijk er achteraan schreef ik per abuis dat hij geopereerd werd. Dit laatste had echter betrekking op een ander persoon. We kunnen ondertussen melden dat de ingreep bij die persoon geslaagd is. Dankbaarheid past in deze aan de Allerhoogste.

Dhr. J. van Dam, die al enkele jaren dialyseert ziet nu zijn krachten afnemen. Willen we als gemeente hem bijstaan en hem opdragen in onze gebeden.

Dhr. R. van der Heiden werd plotseling opgenomen en mocht, na een ingreep die succesvol was, weer huiswaarts keren. Dankbaarheid dat hij nog is gespaard en terug mocht keren naar huis.

Voor Sander en Loes Meijer was het schrikken toen ze met de kleine Floor weer naar het ziekenhuis moesten. Het doet je wel wat als je de voorganger, die tevens opa is van de kleine Floor, de voorbede hoort doen. Gemeente, willen we zo om onze zieke gemeenteleden, hier genoemd, maar ook degene niet bij name genoemd, heen staan en bijstaan, in de wetenschap dat God alles in de hand heeft. Hij zal bij je zijn in donkere dagen en je verlichting geven.

Jubilea:

Op 29 december 2021 mochten Jan en Ans Plaisier vieren, dat ze 50 jaar waren getrouwd. In voor- en tegenspoed heeft de Heere ze voor elkaar bewaard.

Samen met hun kinderen en kleinkinderen hebben ze dit op gepaste wijze mogen vieren. Bovenal de dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt.

Zo zien we maar weer dat verdriet en vreugde elkaar omarmen in onze berichten. Laten we daarom de woorden van Paulus omarmen die schrijft in romeinen 12 vers 15 “Weest blijde met de blijden, weent met de wenende.”

Kerkbalans 2022

In onze Gemeente gaat de Actie Kerkbalans 2022 vanaf maandag 10 januari van start. De enveloppen worden weer in de bus gedaanbij onze leden. In de week van 17 januari worden de antwoordenveloppen opgehaald en maandag 24 januari geteld.

Wij hopen dat u ruimhartig zult bijdragen om uw Kerk in Balans te houden.

Uw ouderling, Hugo Snaaijer.

Collecten 09/01 Kerk en Eredienst  Deur Onderhoud Gebouwen

Beide collecten van harte aanbevolen bij de Kerkgangers en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

of via de Appostel app. t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken opbankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden de volgende

giften in week 51, 52 en 53 Kerk via mw.N.Dorsman 10 via bus 32 en 40 euro

Kerk en Eredienst via bus 0,75; 10; 16: 27 en 40 euro  Diaconie via bus 10 euro

Kerstgroet via dhr.J.Kuipers 20; via mw. M.v.d. Ree 20 via mw.A.Plaisier 25 en via mw.N.Dorsman 50 euro Mw.De Jonge fotokrt. via mw. N.Naaktgeboren 117 euro

ZWO via bus 5 euro Ond.Gebouwen via bus 10 euroEvangelisatie via bus 10 euro

Oudejaarscollecte via bus 5 euro

Kerkelijk Bureau

DIENSTEN OP

Zondag 09/01: 10.00 uur Ds. R. ten Napel  uit ‘s-Gravendeel 

                         15.30 uur Ds. A.J. Mouw uit Wijk en Aalburg

Aanvullende gegevens