Diensten zondag 05 december 2021 2de  advent:   

10.00 uur  Kand. J.W. Sterrenburg uit Hardinxveld Giessendam                                                              

15.00 uur  H.A. Huys te Hoecke (Ger.Kerk)                                                                     

15:30 uur  Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord

De diensten zijn te beluisteren op:  logo kerkomroep en via de kerkradio.

De tweede advent: hoe zijn we bezig met de voorbereidingen voor kerst? Wat wordt het dit jaar met kerst? Zitten we weer alleen of mogen we nu wel bij elkaar komen? Zo is er zoveel verborgen voor ons mensen, maar laat het belangrijkste zijn dat we Het Koningskind ontmoeten. Soms kan de onbevangenheid van een kind je opwaarts heffen om zo bij Hem te komen. Ik hoop voor een ieder van u dat Het Licht van de wereld mag doorbreken in uw bestaan, om te mogen voelen wat het is om door dat kleine Koningskind te worden aangeraakt. Kom dan in alle eenvoud en nederigheid tot Hem die in de wereld is gekomen tot heil voor een ieder van ons. “Geldt dat ook voor mij?” zullen sommige mensen denken. Jazeker voor een ieder is dit evangelie van toepassing. Allen die bedroefd of bezwaard zijn, komt tot Het Licht en Hij zal je rust en vrede geven.

Overlijden: Met grote verslagenheid en intens verdriet laten we u weten dat op vrijdag 26 november op de leeftijd van 52 jaar is overleden Jack Waardenburg. Iemand die vol in het leven stond en nog zoveel wilde doen is nu niet meer. Op woensdag 1 december zal de begrafenis plaatsvinden na een afscheidsplechtigheid in de aula van de Essenhof. We bidden voor de familie en in het bijzonder voor Caroline, die nu alleen achterblijft. Dat de Heere God troost mag schenken en zijn armen om haar heen mag slaan in deze moeilijke periode.

Bloemen: De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan naar Hanne Kooij en Christine Sterrenburg.

Onze zieken: voor zover ons bekend zijn er geen nieuwe zieken te vermelden. Aandacht en zorg blijven voor de mensen die langdurig tobben met hun gezondheid. Geef vrede Heer, de aarde kent slechts strijd. Laat Uw licht over de zieken en hulpbehoevenden schijnen en geef hen vrede.

Verkiezingen: De kerkenraad is dankbaar dat ze u kunnen mededelen dat de volgende gemeenteleden hun ambt hebben aanvaard:

Voor het ambt van ouderling: zr. A.M. de Haan-Bongers. 

Voor het ambt van diaken zr. A. Vlasblom-Goud. 


De volgende gemeenteleden hebben het ambt niet kunnen aanvaarden:

De broeders P. den Tuinder en P. Verrijp. De zusters J. Kuijpers-Versendaal en
N. de Winter-Muller.

Wij wensen hen rust toe over deze beslissing.

Maandagavond komt de kerkenraad in een extra vergadering bijeen om over de vacatures te spreken. Ook zal de kerkenraad bespreken hoe wij dienen om te gaan met de nieuwe coronamaatregelen die de overheid heeft vastgelegd. Zo moet de kerkenraad bijvoorbeeld nadenken over de aanvangstijd van de middagdienst. Deze week komt de PKN met de te nemen maatregelen. Tot die tijd willen wij u adviseren om de anderhalve meter afstand in acht te houden en bij het binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Voor aanstaande zondag dient u weer een plaats te reserveren voor de dienst op de inmiddels gebruikelijke wijze.

U kunt de maatregelen ook vinden op de website van onze kerk.

Uw ouderling Hugo Snaaijer.

Collecten 05/12 Dienstcollecte: kerk en ere dienst  Deurcollecte: pastoraat in eigen gemeente

Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

of via de Appostel app. t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op bankrek.nr. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende gift in week 47

Kerk: via mw. N. Dorsman 10 euro via bus 9 euro

Kerkelijk Bureau

Aanvullende gegevens