DIENST OP:
Zondag 31/10:

10.00 uur Ds. G.E, van Hout uit Lekkerkerk en in de middagdienst om

17.00 uur Ds . W. van Herwijnen uit Zwijndrecht

Dankdag woensdag 03/11:

14:30 uur kinderdankdag dienst Ds. B. Broere uit Puttershoek en

19:30 uur Ds. T. Meijer uit Puttershoek

De diensten zijn te beluisteren op: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 en via de kerkradio.


Dankbaar.

Waar kunnen we allemaal dankbaar voor zijn? Gezondheid, welvaart of de wetenschap dat we ook geloven. Aanvaarden we het geloof ook als het even niet zo goed gaat? Veel hangt af van hoe wij ons voelen op bepaalde momenten. Soms voelen mensen helemaal niets en weten ze niet waar ze het moeten zoeken als ze ziek zijn. Het kan moeilijk zijn om dankbaar te zijn als niets mee zit. Laten we dan niet vergeten dat we alles dat ons bezwaart neer kunnen leggen bij Hem die ons wil helpen. Niet op onze manier maar op de weg die Hij ons wijst. Moeilijk, zo ontzettend moeilijk dat wij dan meestal blijven hangen in wereldse vragen als ‘waarom?’ en ‘hoezo?’. Laten we toch vertrouwen op de Heere en Hem vragen wat er mogelijk in ons leven moet gebeuren of veranderen. Geef dat we ons laten leiden door Hem die alles bestuurt en leidt naar zijn eeuwigheid.

Bloemen:
De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan naar familie Meijer, in het bijzonder de kleine Floor en naar Annie Vlasblom die thuis mocht komen uit het ziekenhuis.

Onze zieken:

Op maandag 18 oktober is de kleine Floor Meijer naar het ziekenhuis gebracht, waar na onderzoeken werd geconstateerd dat ze een epileptisch aanval had gekregen. Vervolgonderzoek moet nog plaatsvinden. We wensen Sander, Loes en Emma samen met Floor dat ze de Heere God aan hun zijde mogen voelen.
Dankbaar zijn Tiemen en Atie Meijer, die met goede uitslagen voor Tiemen weer huiswaarts mochten keren. Uiteraard trokken de zorgen om hun kleinkind een zware wissel. We hopen dat de Heere uitkomst mag bieden.
Op 22 oktober is Annie Vlasblom-Goud in het ziekenhuis geweest voor een ingreep. Een dag later is zij weer thuisgekomen voor verder herstel.
Ook voor alle, niet bij name genoemde, zieken en aan huis gebondene bidden we om Gods zegen. Mogen de aanvechtingen van het duister worden weerstaan met de kracht van de Heilige Geest.

Verkiezingen: in haar laatst gehouden vergadering van de kerkenraad zijn de aflopende ambtstermijnen besproken. In de morgendienst van 24 oktober is u meegedeeld dat er vacatures ontstaan voor 3 ouderlingen, 4 diakenen en 5 kerkrentmeesters. U heeft een formulier gekregen om daarop namen in te dienen. Gemeente, wilt u onze kerkenraad laten weten wie u geschikt acht voor de vacatures van onze gemeente? Zo kunnen we de werkzaamheden oppakken om onze gemeente te bouwen en onderhouden.
Binnen het College van Kerkrentmeesters is al te kennen gegeven, dat sommige werkzaamheden buiten de kerkenraad zullen worden voortgezet door de betreffende aftredende ambtsdragers, binnen de mogelijkheden van de kerkorde. Deze personen worden dan extern toegevoegd aan het college.

Dankdag 3 november:

Jíj bent uitgenodigd voor het kinderfeest op dankdag! Huh, een feestje in de kerk? Ja, zeker: kom ook op 3 november en ontdekt waar dat feest over gaat. Enne… misschien heb je ook wel een schoenendoos versierd en gevuld: neem je die ook mee? We starten om 14.30 uur met een korte kinderdienst in de kerk en vieren daarna het feestje verder in de Hoeksteen met knutselen en wat lekkers. Het duurt tot ongeveer 16.30 uur. Kun je alleen naar de dienst komen óf alleen naar het feestje, of heb je misschien geen schoenendoos gevuld: ook dan ben je natuurlijk welkom. Meer informatie kun je lezen op de website.
Diezelfde avond is er de dienst voor de volwassenen, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Aanvang 19:30 uur.
Uw ouderling Hugo Snaaijer.

Collecten
31/10 dienst collecte: diaconie - deur collecte onderhoud groenvoorziening.
03/11: dankstond collecte
Collecten van harte aanbevolen bij kerkgangers en -luisteraars.
U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken op bankrek.nr. NL38RABO0373711271
t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst.
Voor de Diaconie kunt u overmaken op bankrek.nr. NL39RABO0373710089.
Ook kunt u uw giften digitaal overmaken via de Appostel App van de Hervormde Gemeente Puttershoek.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgen giften in week 42
Kerk: via Mw. A. v.d. Kolk 10 euro
Kerk en Eredienst: via bus 10 euro
via Mw. A. Vlasblom 10 euro
Verjaardagsfonds: via Mw. A. Vlasblom 20 euro
Bloemen: via bus 20 euro
Dankdag: Deze week vallen de uitnodigingen voor de Dankdag van 3 november weer bij onze gemeenteleden in de brievenbus. De incasso voor de dankstondcollecte zal op 10 november plaatsvinden voor de leden die reeds eerder een machtiging hebben afgegeven.
Kerkelijk Bureau

Aanvullende gegevens