Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

 

Zingen: LK Gezang 177 : 1, 2 en 6 Leer mij, o Heer, uw lijden ….

 

Stil gebed, votum en groet

 

Schuldbelijdenis

en

Genadeverkondiging

 

Zingen: LK Psalm 32: 1 en 2 Heil hem wien God zijn ontrouw heeft vergeven

 

Wetslezing

 

Zingen: OTh 269 Doorgrond mijn hart en ken ….

 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

 

Kindermoment: verzoeken en beproeven

 

Schriftlezing: Mt. 4:1-11Zingen: LK Psalm 91 : 5 en 6  Maar gij moogt schuilen bij de Heer 

 

Preek

 

Zingen: LK Gezang 172 : 1, 3 en 4 Een mens te zijn op aarde

 

Gebeden:           dankgebed, voorbede, stil gebed, 

                                               gezamenlijk gebeden Onze Vader

 

Collecten

 

Zingen: OTh 334 O Heer, mijn God, = Hoe groot zijt Gij

 

Zegen

Aanvullende gegevens