Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 14 okt.)

Verkiezingen en benoeming ambtsdragers

Afgelopen maandag heeft de kerkenraad zich bezonnen op alle ingediende namen voor de vacatures per januari 2020. Een spannende periode voor de kerkenraad en de benoemden. We zien uit naar nieuwe ambtsdragers, nieuwe krachten, nieuwe gaven van de Heilige Geest, die ingezet mogen worden voor de bloei van de gemeente! Heer, ontferm u over gemeente en kerkenraad, wijs ons uw wegen, uw roeping van ons allen tot uw eer en ons heil!

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan mevr. J. van Ginkel-Kraal; en aan fam. Tuk in verband met blijvende nare gezondheidsproblemen van dhr. Flip Tuk.

Meeleven

Mevr. Tiny Bijl blijft erg zwak en verkeert in het Erasmus mc. Met mevr. J. van Ginkel-Kraal gaat het weer iets beter, zo ook met mevr. P.E.N. den Hartog-Levering.

Overlijden

Afgelopen zaterdag 12 oktober is overleden op de leeftijd van 84 jaar dhr. J. Huisman, Penningkruid 21. Vrijdag kon ik hem nog bezoeken en spreken in het ziekenhuis, een ontmoeting thuis mocht helaas niet meer zo zijn. Vrijdag 18 oktober is er een afscheidsbijeenkomst gehouden in de aula, waarna hij begraven is op De Essenhof.

Tienercatechese

De catechisaties zijn deze week voor de derde keer dit seizoen gehouden. Fijn dat er een hoge opkomst is en er positief meegedaan wordt! Na de herfstvakantie is er een thema-catechese voor beide groepen samen om 19.00 uur over ‘verschillende kerken’: een aangedragen thema uit de oudste groep!

Koerden en Syrische christenen

Laten onze gebeden deze dagen en weken intens zijn voor de Koerden en de Syrische christenen in Noord-Syrië in levensgevaar! Hoe leugenachtig is het geweld in onze gevallen wereld, hoe hoog de prijs voor slachtoffers en onschuldigen. Komt, Here Jezus, kom en vestig uw koninkrijk over alle volken!

Herfstvakantie

Van zaterdag 19 tot en met vrijdag 25 oktober ben ik met herfstvakantie. In voorkomende gevallen kan contact opgenomen worden met onze scriba mw. J. Kuipers-Versendaal en er is uiteraard een achterwachtcollega beschikbaar. Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg

Collecten 20/10: Kerk en Eredienst
Deur: Plaatselijk ZWO werk
Beide collecten van harte bij u aanbevolen.
Met dankbaarheid vermelden wij
de volgende giften:
Kerk: via HVD Mw.A.Plaisier 10 euro
via Ds.A.A.v.d.Berg 20 euro
via Ouderl.Mw.E.Maas 10 euro
Kerkelijk Bureau

PUTTERSHOEK:

DIENSTEN OP:

Zondag 20/10

10.00 uur: Ds. J.W. Aanen, Dordrecht
17.00 uur: Ds. P.J. Droogers, Werkendam

 

Aanvullende gegevens