Liturgie zondag 13 oktober 10:00 uur

Ds. Cluistra
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerja, M: Leonie V, Gr: Jan
Oppas: Mw. A. v/d Kolk, Mw. G. van
Oudheusden
Esther de Haan

Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Hervormde Jeugdraad

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

mededelingen

Zingen: Psalm 93 : 1 en 2

 

Stil gebed / Bemoediging en groet

 

Zingen: Psalm 93 :3 en 4

 

Wegwijzing voor ons leven

 

Zingen: Gezang 294: 1,4,5,6 en 8 Laat komen, Heer, uw rijk

 

Gebed

Eerste Lezing: Lukas 21:25-28 (NBV)

 

Zingen: Op Toonhoogte 530       Je hoeft niet bang te zijn

Kindergesprekje - Kinderen naar de nevendienst

 

Lezen: Daniël 7:1-15 en Openbaring 13: 1 en 8-9 (NBV)

Psalm 99 : 1,2,3 en 4

preek

Gezang 476: 1, 4 en 5 

gebed

slotlied: Op Toonhoogte 395,     Jezus leeft in eeuwigheid

Zegen

Aanvullende gegevens