Liturgie Hervormde Gemeente Puttershoek

Zondag 6 oktober 2019. Aanvang 10.00 uur

10:00u Drs. A. den Besten uit Sliedrecht
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Annelies, Gr: Maaike
Oppas: Mw. A. Goud, Mw. A. Molendijk
Jarco Brussé
Koffie/thee/limonade drinken na de dienst
Dienstcollecten: Diaconie
Deurcollecten: Kerk en Israël

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 1. Mededelingen kerkenraad
 2. Aanvangslied Psalm 77: 1 en 4 Roepend om gehoor te vinden
 3. Moment van stilte
 4. Votum en groet: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Heer, onze God, wat zijn wij zonder U? Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. Amen.
 5. Zingen: Psalm 81: 8 en 9 Ik ben HIJ die is.
 6. De wetslezing is uit het NT, Lukas 6: 27-35 Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt niet ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het van je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Tot zover de wetslezing uit het NT.
 7. Gebed om de H. Geest.
 8. Schriftlezing : Lukas 8: 40-56 Toen Jezus terugkeerde, wachtte de schare Hem op, want zij zagen allemaal naar Hem uit. En zie, er kwam een man, genaamd Jairus, en deze was een overste der synagoge. En hij viel neder aan de voeten van Jezus en smeekte Hem naar zijn huis te komen, omdat zijn enige dochter, die ongeveer twaalf jaar oud was, op sterven lag. Terwijl Hij er heenging, drongen de scharen op Hem aan. En een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden, kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan, en terstond hield haar bloedvloeiing op. En Jezus zeide: Wie is het die Mij heeft aangeraakt? En terwijl allen het ontkenden, zeide Petrus: Meester, de scharen drukken en verdringen U. Maar Jezus zeide: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor Hem neer, en verhaalde Hem, voor al het volk, om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden. En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Terwijl Hij nog sprak , kwam er iemand van de overste van de synagoge met de boodschap: Uw dochter is gestorven, val de Meester niet meer lastig! Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden. Toen Hij aan het huis gekomen was, stond Hij niemand toe met Hem naar binnen te gaan dan Petrus, Johannes en Jakobus en de vader van het kind en de moeder. Allen nu weenden en weeklaagden over haar. Doch Hij sprak: Weent niet; zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En zij lachten Hem uit, omdat zij wisten, dat zij gestorven was. Maar Hij vatte haar hand en riep, zeggende: Kind, sta op! En haar geest keerde terug en zij stond dadelijk op en Hij beval dat men haar te eten zou geven. En haar ouders stonden versteld, maar Hij verbood hun tot iemand te spreken over hetgeen geschied was.                                           Tot zover de schriften en welgelukzalig is ieder die deze woorden hoort en of leest, maar vooral bewaart   
 9. Kinderen naar de KND                                                       
 10. Zingen Gezang 300: 3, 4 en 5 Roep de doden tot getuigen
 11. Verkondiging: Hoe eenvoudig wil je het hebben?
 12. Zingen Gezang 462: 1 en 2 Ontwaak gij die slaapt, en sta op uit de doden.
 13. Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader.
 14. Collecten
 15. Slotlied Gezang 460: 1 en 3 Loof de Koning, heel mijn wezen.
 16. Heenzending en zegen: De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijve met u allen. Amen, amen.....

Aanvullende gegevens