Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 15 april)


Diensten

We zien dankbaar en blij terug op de Belijdenisdienst in een zeer volle kerk! En we kijken hoopvol uit naar de diensten van Goede Vrijdag en Pasen. Mogen wij allen Christus zelf ontmoeten in zijn lijden en in zijn opstanding! De Vader geve ons zijn Heilige Geest door de Zoon. Anders blijven het alleen maar woorden en gedachten, zonder kracht en hoop brandend in ons hart… (Emaüsgangers). Met Pasen een hartelijk welkom aan All4One!

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden gegeven aan de belijdeniskandidaten en ondergetekende als felicitatie en zegenwens.

Paaszang

Op Paasmorgen zal er weer de jaarlijkse Paaszang zijn. Om 8.30 uur verzamelen we aan de Ring, zingen daar voor de bewoners, en vandaar trekken we verder naar nog twee passende woonplekken in het dorp om te zingen. Maasmuziek verleent medewerking. Na het zingen wacht er uiteraard koffie of thee in de Hoeksteen. Mogen de liederen de vreugde van Jezus’ opstanding overbrengen!

Spaardoosjes

Zondag 21 en zondag 28 april kunnen de spaardoosjes van het Paasproject ingeleverd worden in manden bij de ingangen van de kerk.

Overlijden

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Maandag 8 april is, na een lange periode van ziekte en in de leeftijd van 63 jaar, overleden ons gemeentelid Anneke van den Berg–van der Velden. Anneke nam in onze gemeente haar geheel eigen plek in met haar gezin. Ze was, nadat de kinderen uit Puttershoek vertrokken waren naar elders, altijd samen met Arie. Groot was jaren geleden de schok toen we hoorden dat ze ernstig ziek was. Groot was de blijdschap toen de ziekte overwonnen leek. Maar de ziekte keerde terug en nu is ze, na een tweede lange en intensieve strijd, gestorven. Naast het verdriet dat er is bij Arie en de kinderen is er ook de troost dat Anneke is heengegaan in de zekerheid van het geloof. Vrijdag 12 april is ze begraven op De Essenhof na een dienst van Woord en gebed in de kerk. We bidden Arie en de kinderen Gods blijvende troost en kracht toe. ds. A.A. van den Berg

Collecten 21/04: Kerk en Eredienst
Deur: Pastoraat eigen gemeente
Collecten 28/04: Kerk en Eredienst
Deur: Diaconie.


Alle collecten van harte bij u aanbevolen.
Met dankbaarheid vermelden wij
de volgende giften:
Diaconie: via Oudl.H.Snaaijer 10 euro
Bloemen: via HVD Mw.A.Groeneweg 10 euro,
Verjaardagfonds: via post 10 euro,
Hulpfonds Mw.De Jonge: via Mw.
N.Naaktgeboren 18 euro.

Solidariteitskas 2019: In week 17 wordt aan u een bijdrage gevraagd voor de Solidariteitskas. U ontvangt daarvoor een acceptgiro. Voor de  leden die al eerder een machtiging hebben afgegeven, delen wij u mede dat de incasso op 2 mei zal plaatsvinden.
Kerkelijk bureau


PUTTERSHOEK DIENSTEN OP

Zondag 21/04:

10.00 uur: Ds. A.A. v.d. Berg
Pasen (m.m.v. All4One)
17.00 uur: Ds. P.J. Droogers, Werkendam

Zondag 28/04:

10.00 uur: Ds. L.den Breeijen, Delft
17.00 uur: Ds. R. ten Napel, ’s-Gravendeel

 

 

Aanvullende gegevens