Liturgie Belijdenisdienst Palmzondag 14 april 10.00 uur
Frank Janssens, Jenneke Hoogvliet-van Rookhuizen, Maaike de Winter-Nagtegaal

Voorganger: ds. A.A. van den Berg
Organist: dhr. H. Mannee

Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda, M: Leonie V, Gr: Judith
Oppas: Mw. I. Groeneweg, 
Mw. G. van Oudheusden
Christine Sterrenburg
Koffie/thee/limonade drinken na de dienst

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 


Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 24: 2, 3 (staande)
Stil gebed (staande)
Bemoediging en groet (staande)
Psalm 24: 4
Wetslezing: 1Petrus 2:1-10
Gezang 473: 1, 2, 5
Gebed
Schriftlezing: Lukas 23:1-7,13-25
Projectlied

14 april:       ‘Nee,’ denkt Pilatus, ‘ze hebben het mis,

                     Die Jezus, die heeft niets gedaan.’

                     Toch schreeuwen de mensen:

                     ‘Hij moet aan het kruis!

                     En laat dan Barabbas maar gaan’.

                     Ze schreeuwen zo hard ’t zijn er zoveel.

                     Pilatus besluit om te doen wat men wil. Refr. 1

Refrein 1:         Met deze verhalen gaan wij richting Pasen

en volgen de weg zoals Jezus die ging.

Samen met hem zijn wij onderweg,

wij volgen hem tot aan een nieuw begin.


Paasproject
Kinderen naar de kindernevendienst
Gezang 181: 1, 2, 3
Preek
OTH 273 Heer, ik kom tot U

Openbare belijdenis van het geloof
Inleiding
Gemeente, ieder jaar is er de gelegenheid in de gemeente om je te verdiepen in het christelijk geloof en om daarna ook ‘ja’ te zeggen tegen dit geloof; tegen God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij noemen dit het ‘openbaar belijdenis afleggen van het geloof’. Dit moment van belijden staat in een bepaalde relatie tot de doop voor hen die als kinderen gedoopt zijn. Het geloof belijden op volwassen leeftijd betekent persoonlijk ‘ja’ zeggen tegen de God van je doop en zijn beloften. Zij die niet als kinderen gedoopt werden, mogen gedoopt worden op grond van hun belijdenis van het geloof. Eveneens betekent de openbare geloofsbelijdenis het uit overtuiging lid willen zijn van de gemeente van Jezus Christus; en het op je nemen van verantwoordelijkheid hierin. De openbare belijdenis is voor ons als gemeente van Christus ook een moment om het reeds gegeven jawoord tegenover God en de gemeente vandaag te vernieuwen!
Belijdenisvragen
Belijdt u te geloven in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer; en in de Heilige Geest?
Aanvaardt u de roeping om als lid van de gemeente, die God in Jezus Christus tot het eeuwige leven gekozen heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden; Jezus uw Heer en Heiland te volgen in leven en sterven; Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te werken in Zijn koninkrijk?
Wilt u in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland en onder haar pastorale zorg, u trouw laten voeden door de verkondiging van het Woord van God en de viering van het Heilig Avondmaal; en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?
Wat is hierop uw antwoord, Frank Janssen, Jenneke Hoogvliet-van Rookhuizen en Maaike de Winter-Nagtegaal?
Antwoorden
Ontvangen belijdenisteksten onder handoplegging
Zegenend toezingen Psalm 134: 3 (ob)
Persoonlijke woorden
Overhandiging belijdenisgeschenk
ELB 209 Kom in mijn hart
Gebeden
Collecte
Slotlied Gezang 303: 1, 2 (staande)
Zegen (staande)

Aanvullende gegevens