De begroting van de diaconie voor 2021 is door de kerkenraad vastgesteld in haar vergadering van maandag 16 november 2020. Hij is geplaatst op de pagina van de diaconie: https://www.hervormdputtershoek.nl/speciale-activiteiten-en-commissies/anbi-diaconie

Uit de enquête, die pas onder de gemeenteleden is gehouden, bleek dat voor velen het begrip ‘diaconie’ niet zo bekend is.

Kort en goed is de diaconie de verzameling van ambtsdragers uit de gemeente die als bijzondere taak hebben het ‘diaconaat’ in de gemeente te ondersteunen.  

Daarom hieronder een samenvatting wat ‘diaconaat’ inhoud.

Het woord diaken komt van het Griekse werkwoord diakonein, dat ‘dienen’ betekent. Een diaken is dus iemand die andere mensen dient. Zowel vrouwen als mannen kunnen een diaken (diakones) zijn (1 Timoteüs 3:11). Jezus noemt zichzelf de diakoon, de dienaar.

 

In Bijbelse termen komt het diaconaat neer op:

verzamelden middelen voor de armen, deelden die uit aan hen die dat nodig hadden (Handelingen 6:2), droegen zorg voor de gemeenschappelijke maaltijden, vertelden over het goede nieuws van God (Handelingen 8:5).

 

In maatschappelijke termen komt het diaconaat neer op:

Barmhartigheid (goed doen):

Tonen van barmhartigheid aan mensen die geen helper hebben en samen met hen zoeken naar nieuw perspectief.

Gerechtigheid (recht doen):

Streven naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving.

Rentmeesterschap:

Inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde.

Wederkerigheid:

De gelijkwaardigheid van hulpvrager en hulpgever voorop stellen in diaconale ontmoetingen. Beiden hebben elkaar iets te geven.

Geloof in uitvoering:

Diaconaal handelen is geen uitvloeisel van geloven, maar is geloof in uitvoering. Het is ook de titel van het projectenboek van Kerk in Actie.

Vrede brengen:

Stimuleren van de sociale samenhang in een buurt, in een groep of in een ander samenlevingsverband.

 

Let wel: diaconaat is niet een taak van ambtsdragers alleen, het is een taak van de hele gemeente van Christus.

Aanvullende gegevens