Kopij Hervormd Puttershoek (maandag 2 nov.)

PUTTERSHOEK

DIENSTEN OP

Zondag 08/11

10.00 uur Ds. R.H.M. de Jonge, Leiden

17.00 uur Ds. L. den Breejen, Delft

Te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 en via de kerkradio

Zondag Fijn zondag nogmaals een Psalm gelezen te hebben met u. Het werd zo een mooi tweeluik met inspiratie op meerdere vlakken van ons (geloofs)leven. In de rauwheid van het leven, maar ook in de intieme persoonlijke relatie tot God. Ook was het verheugend te ervaren hoe de gestarte voorzanggroep weer nieuw leven geeft aan de erediensten! Laten we zo, ieder met zijn eigen gaven,  ‘het verlangen brandend houden’ naar God en een bloeiend gemeenteleven vanuit Hem!

Bloemen De bloemen zijn afgelopen zondag gebracht bij fam. J. Verschoor-de Vlieger als felicitatie en bemoedigende groet van de gemeente.  

Overlijden Je was in eenvoud sterk en groot. Een bron van goedheid tot je dood // en toegewijd aan die je dierbaar waren. Dit is het beeld dat wij van jou bewaren. Op woensdag 28 oktober is overleden dhr. Arie Schram op de hoge leeftijd van 95 jaar. Een bekende Puttershoeker en een zeer betrokken gemeentelid is heengegaan. Hij is maandag in besloten kring begraven vanuit de aula op De Essenhof. In de dienst stonden we stil bij zijn leven, zijn weg in het geloof en de trouwtekst van hem en zijn in 2017 overleden vrouw Atie Schram-Boelhouwers: Ezechiël 34:31. We wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte in dit verlies en de kracht van God in genoemde tekst van harte toe. 

Meeleven Mevr. K. Snaaijer-van Roon moest opgenomen worden in het ziekenhuis voor een operatie. Ook dhr. M. van der Heiden moest opgenomen worden in het ziekenhuis. We hopen dat de geboden zorg hen goed mag doen voor de nabije toekomst.

Zorgelijk teruglopende inkomsten Afgelopen zondag heb ik de collectes als volgt aangekondigd, vanwege toenemende zorgen over de achteruitgang aan inkomsten bij vrijwilligers die zich hier met hart en ziel voor inzetten: ‘Graag wil ik de collectes vandaag bijzonder aanbevelen. Niet alleen voor vandaag maar voor alle zondagen in coronatijd die nog zullen volgen. Omdat het een belangrijk onderdeel van de dienst is natuurlijk: geven aan God van wat je eerst ontvangen hebt! Maar ook heel nuchter omdat het op dit moment slecht gaat met de inkomsten. Laten we ‘samen’ proberen te blijven geven wat we voor corona gewend waren. Zodat het gemeenteleven in stand gehouden mag worden naar een hoopvolle toekomst toe! De Here God zegene ons hierin en heeft (met een woord van Paulus) de blijmoedige gever lief!

Professionele beelduitzending Over de beelduitzending van onze kerkdiensten hoor ik verschillende geluiden. De één zegt: prima, niet zeuren. Anderen klagen steen en been vanwege het onprofessionele karakter. Wat onze mening ook precies is, de kerkenraad heeft onlangs, met het oog op de langere termijn van uitzenden, het besluit genomen over te stappen op een professionele beelduitzending via Kerkomroep! Hieraan is vorige week hard gewerkt. Waarschijnlijk kunt u er zondag al van genieten! Met veel dank aan een zeer gul sponsor-gemeentelid.  

Met een hartelijke groet,

  1. A.A van den Berg

Collecten 08/11 Kerk en Eredienst

Deur ZWO werk

Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers

en bij de kerkluisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken

op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

bankrek. NL39RABO0373710089 t.n.v. Diaconie

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 44 via bank en bus.

Kerk en Eredienst 2x10;1x15;2x20;1x25;1x30;2x40;2x50 euro

Kerk via ouderl.Evelien Maas 10; via Victor de Haan 20 euro

Bloemen via Victor de Haan 15 euro

Beeldverbinding via NN 5000 euro

Verjaardagsbus mevr, Van Kleef 20 euro

kerkelijk Bureau

                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                         

 

Aanvullende gegevens