Predikant:  Ds M.v.d. Graaf uit Maasdam
Organist:  Dhr. H. Mannee
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  ZWO/PKN jong protestant-onderst.   Geloofsopvoeding

Muzikale medewerking:

All4One o.l.v. Hans de Bruin

Kinderkoor Een vrolijk geluid

Muziek voor aanvang van de dienst

Luisterlied bij aanvang van de dienst: Samen
(van Mozaiek)

Bemoediging en groet (staande)

Kinderkoor zingt: Stel je voor en
Jezus is de goede Herder

Inleiding op het thema Samen geloven

Als wij samen onze Heiland volgen,
samen naast elkaar gaan staan,
steeds weer naar de ander omzien,
kunnen wij de toekomst aan.
Als wij samen blijven bidden, strijden,
samen vragen om Zijn kracht,
als wij onverdeeld de harten heffen,
zal het zijn zoals verwacht.

Als wij samen onze Heer aanroepen,
samen voor Zijn aangezicht
komen en Hem roemen, eren,
zal Hij komen met Zijn licht.
Als wij samen blijven bidden, danken
samen toch eenparig zijn,
als wij samen ook Zijn weg vervolgen,
wint Gods liefde weer terrein.

Als wij samen elkaars lasten dragen,
samen delen het geloof,
onze schouders er eens onder zetten,
overbruggen we de kloof.
Als wij samen blijven bidden, werken,
samen gaan tot aan Zijn troon,
eensgezind om Gods nabijheid vragen,
winnen wij van spot en hoon.

Samenzang: Opwekking 167: Samen in de Naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen.
Samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
De weg van God is niet te keren,
omdat Hij er over waakt
en de Geest verbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn verlosser, Middelaar.
Vader met geheven handen
breng ik u mijn dank en eer.
t 'Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.

Gebed

Moment met de kinderen

De kinderen van groep 1 t/m 5 mogen naar de nevendienst

Bijbellezing: Lucas 15: 1-10

[1] Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. [2] Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ [3] Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: [4] ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? [5] En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders [6] en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” [7] Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.
[8] En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? [9] En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” [10] Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’

Samenzang: Opwekking 640: Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Preek

Muzikaal intermezzo
Tijdens dit intermezzo komen de kinderen terug in de kerk

Moment met de kinderen

Kinderkoor zingt: De Heer is mijn Herder en
Leer mij om te delen

Gebeden

Samenzang: Opwekking 263: Er is een Verlosser (staande)

Er is een Verlosser:
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.

Jezus, mijn Verlosser,
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.

Dank U, o mijn Vader,
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan

Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen
voor eeuwig en eeuwig

Dank U, o mijn Vader,
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan
(2x)

Zegen (staande)

Zegenlied door de band: Opwekking 746: De God van de vrede (aanwezigen blijven staan)

De God van de vrede
geeft jou zijn zegen
op alle wegen
die je zult gaan.

Wanneer het meevalt
of soms ook tegen,
bij zon en bij regen
zal Hij naast je staan.

Hij is als een schaduw
die met je meegaat,
jou nooit alleen laat,
want Hij is trouw

Ontvang nu de vrede
en de genade
van God, onze Vader.
Zo zegent Hij jou.

Collecte:
Dienst: Kerk en Eredienst
Deur: ZWO/PKN - jong protestant - ondersteuning geloofsopvoeding

Muziek na de dienst

 

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Aanvullende gegevens