Predikant: Ds. L. den Breejen
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecte Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Mededelingen en afkondigingen   

Aanvangspsalm (staande): Ps. 105:1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen: Ps. 105: 3

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen: Ps. 145:1

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Filippenzen 4,10-20

10De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. 11Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. 12Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. 13Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. 14Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. 15U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. 16Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. 17Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt. 18Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. 19Mijn God zal uit de overvloed van Zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. 20Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Zingen: Gez. 44:1 en 2

Verkondiging

Zingen: OTH 196  ‘Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft’

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotzang (staande): Gez. 434:1 en 2

Wegzending en Zegen

Uitleidend orgelspel

 

 Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Aanvullende gegevens