Doop Maud de Winter
Voorganger: ds A.A. van den berg
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd Leonie D
Oppas: Mw. I. Groeneweg en Hannah vd Zwaal
Dienstcollecte: Diaconie
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Intochtslied Psalm 95: 1

Votum en groet

Psalm 100: 1,2,4 

Leefregel

Gezang 473: 1,2,5,6  

Gebed

De heilige Doop

Gezang 334: 1,4 en binnenkomst dopeling

Dooponderwijzing

Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk komen, als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest. 

Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem.

Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest, belooft de heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen. 

In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 

In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond in Israël. Zo sprak de HERE  God al tot Abraham: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen’. Zo wil God ook in de gemeente van Jezus Christus werken. Daarom bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen.

Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. 

Doopgebed 

Barmhartige God en Vader, gij hebt door de verwoestende wateren van de zondvloed heen Noach en de zijnen gered.

Gij hebt door de wateren van de Rode Zee heen uw volk Israël verlost. Gij geeft ook ons en onze kinderen deel aan uw verbond met Israël en uw koninkrijk in Jezus Christus, door het water van de doop heen. Wij bidden U, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, wil Maud de Winter door de Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met Hem in zijn dood begraven wordt en met Hem opstaat tot een nieuw leven; geef haar waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij U vertrouw, haar kruis opgewekt draagt; en eens op de dag van het oordeel zich getroost het eigendom van Christus mag weten en in uw heerlijkheid zal delen. U zij de lof tot in eeuwigheid. 

Amen 

Doopvragen

  1. Gelooft u dat het Evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar geloofsbelijdenis is samengevat, het enige fundament van onze redding is? 
  2. Gelooft u dat uw kind, hoewel zij met ons deelt in zonde, schuld en oordeel, toch in Christus geheiligd is door uw geloof en dat zij daarom gedoopt mag worden?
  3. Belooft u, met de gaven die God u gegeven heeft, het Evangelie van Jezus Christus door te geven aan uw kind, opdat zij haar doop leert begrijpen en zich ook verbonden zal weten met de gemeente van Christus? 

Wat is op hierop uw antwoord, vader en moeder De Winter-Nagtegaal?

Doop Maud de Winter

Dooptekst

Toezingen Psalm 134: 3(ob)

Overhandiging doopgeschenk

Kindermoment

Kinderen naar ZS en KND

Het Woord van God

Bijbellezing: Lukas 24:13-35

Gezang 73: 1,2,3,4

Preek  

Opname OTH 360: 1,3

Gebeden

Collectedoelen

Slotlied Gezang 456: 1,2  

Zegen

Gezang 456: 3

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. 

Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 

Aanvullende gegevens