Liturgie 15 november 17.00 uur - voortzetting en dankzegging viering Heilig Avondmaal  (online en fysiek)

Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren en te bekijken via: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

 

Voorbereiding

Welkom & Mededelingen

Introitus:

Lied: OTH 58: 1, 2, 5 (Wat hou ik van Uw huis)  

Stil gebed, Votum & Groet

Zo worden wij stil voor het aangezicht van God,

 

-stilte-

 

Onze Hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

En nooit laat varen de werken van zijn handen.

 

Genade zij u en Vrede van God onze Vader, Jezus Christus onze Heer en de Heilige Geest.

 

Amen

 

Ps 103:6, 7 (de mens is aan het sterven prijs gegeven)

 

Dienst van het Heilig Avondmaal

AvondmaalsGebed

 

Barmhartige God en Vader, bewerk in het avondmaal dat u door uw Heilige Geest, in onze harten, ons met vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Dat onze bezwaarde en verslagen harten met Hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige geest gespijzigd en gelaafd worden dat Hij in ons en wij in Hem leven. En dat wij op die manier deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige verbond van liefde. Dat wij door het avondmaal niet meer twijfelen dat Gij eeuwig onze genadige Vader zal zijn, en ons onze zonden nooit meer zult toerekenen, en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen.

 

Voorbede

 

Vader in de hemel. Wij bidden U voor alle broeders en zusters die iets tekort komen. Wees met hen, versterk hun geloof met de woorden van Paulus: Als God de Heer maar voor mij is wat zou mij tegen zijn. Wij bidden u voor deze gemeente dat zij mag toenemen in godsvrucht en eendracht van het geloof. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost mogen worden, en tegen de klippen op met ons hoofd omhoog, Jezus Christus uit de hemel verwachten, wanneer Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maakt en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid.

 

Hier instructie over de praktische gang van zaken. Mocht dit noodzakelijk zijn.

 

Instellingswoorden

 

Gemeente van Christus, hoort de woorden van instelling van het heilig avondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Korintiers:

 

1 Kor 11:23-26:

 

23 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, 24 sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 25 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ 26 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

 

Collecte (schaal bij de uitgang)

 

Lied: Gez 358: 1, 4 (Genadig Heer)

 

Tijdens dit lied komt de dienstdoende predikant naar beneden. Het laken wordt door de diakenen tijdens dit lied opgeheven en gevouwen waarna de predikant aanvangt met het breken van het brood; diakenen en ouderlingen stellen zich op.

 

Toebereiding van de tafel

 

Nodiging: Verheft de harten

Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar ze opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus Jezus is, onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij deze heilige spijs en drank tot zijn gedachtenis ontvangen.

 

Komt, want alle dingen zijn nu gereed.

 

Uitdeling en gemeenschap

Bij het breken en uitdelen van het brood zal de dienaar uitspreken:

Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van christus.

Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van als onze zonden

 

Diakenen gaan rond met het brood (voorstel: wie wil ontvangen houdt de hand op)

 

En bij het geven van de beker:

De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed, dat betekent, het leven, van Christus.

Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt, en gelooft, dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

 

Diaken gaan rond met de wijn (voorstel: wie wil ontvangen houdt de hand op)

 

Dankzegging

 

De dankzegging kan steeds aangepast worden n.a.v. de thematiek van de dienst. Psalm 103 hoort traditioneel bij de dankzegging. Om te benadrukken dat de tafels van de middagdienst een eenheid vormen met die van de middagdienst verdient het aanbeveling om Psalm 103 door te zingen vanaf het vers waar men in de ochtenddienst geëindigd is.

 

Naar de bergrede

  1. Gelukkig wie nederig van hart zijn want voor hen is het koninkrijk van de hemel
  2. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid want zij zullen verzadigd zijn.

 

Geliefden in de Heer, nu de Heer aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons altezamen zijn Naam met dankzegging prijzen.

 

Hiertoe zingen wij: Psalm 103 (steeds een enkele vers)

 

Psalm 103: 3 en 4 (als in de ochtend al 1 vers gezongen is dan hoeft die nu niet)

 

Na elke tafel weer starten bij Uitdeling van gemeenschap. Na de laatste tafel staat ook de predikant op tijdens het naspel van de organist. Diakenen dekken de tafel weer toe waarna de predikant weer naar de kansel gaat.

 

Dankgebed & gebed om de Heilige Geest (vanaf de kansel)

 

Heer onze God,

Wij willen u danken voor Jezus onze Christus,

We willen u danken voor uw dis die ons geeft gemeenschap met hem.

Door het eten van het brood zijn onze zielen gespijzigd

Onze harten verwarmt

Die door het drinken van de wijn ons een voorsmaak heeft gegeven van uw koninkrijk

Dat u uit de hemel komt met de tekenen

Van brood en wijn

Gerechtigheid en vrede alom

Niets teveel en niets tekort

 

Heilige God,

Wees aanwezig in uw woord.

Hef de afstand op

En toon u zoals aan Mozes.

 

Dienst van het Woord

Schriftlezing: 2 Kor 4:16-5:10

 

Lied: OTH 349 (de Heer is mijn Herder) https://www.youtube.com/watch?v=hHbFt1caxA0

 

Preek “leven in vertrouwen”

 

Lied Ps 73:9 en 10 (nu blijf ik bij U)

 

Dankgebed en voorbeden

 

Heer onze God wij danken u voor de wereld om ons heen.

Voor uw zoete wijn, scharlakenrood, teken van leven

Voor uw brood, melkwit, zo wit als dat wij erdoor geworden zijn.

Wij moeten lachen.

Lachen om de wereld

Lachen om hoe zij tegen u aankijken.

 

Zij zeggen waar is God dien Gij verwacht.

En wij antwoordden: Hier in brood en wijn.

We vieren feest.

 

Heer onze God we willen bidden voor de wereld.

Die verder ging toen u vertrok.

Die verder ging uiteindelijk alsof u niet bestaat.

Die onbarmhartiger wordt.

Mensen wil uitsluiten

Heer geef ons een hart dat overloopt van liefde.

Wij willen bidden voor de zieken, de eenzamen, de droeven, zij die bezocht worden.

Zij die hun geloof kwijt geraakt zijn.

Die het niet meer voelen of ervaren.

Dat vragen wij om Jezus’ wil

Amen

Slotlied:  OTH 333 (tot aan die dag) https://www.youtube.com/watch?v=Tp2kKlAb_44

Heenzending & Zegen

Gaat allen heen van hier gelaafd met brood en wijn zijn koninkrijk van Vrede en Gerechtigheid tegemoet dragende met u de Zegen van de Allerhoogste God en Vader.

 

De Heer Zegene u en behoede u

De Heer doe zijn aangezicht over u Lichte en zij u genadig

De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn Vrede.

 

Amen

 

Aanvullende gegevens