Liturgie 15 november 10.00 uur - viering Heilig Avondmaal (online en fysiek)

Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren en te bekijken via: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Welkom en mededelingen

Psalm 84: 1, 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 84: 4

Gebed en voorbeden

Kindermoment

Schriftlezing: Efeze 1

Gezang 217: 1, 2

Preek

Gezang 316: 1, 2 

Geloofsbelijdenis

Gezang 316: 3, 5

Lofprijzing en instellingswoorden Heilig Avondmaal

Avondmaalsgebed + Onze Vader

Gemeenschap van brood en wijn    

Gezang 399: 1, 3

Dankgebed

Psalm 93: 1, 4

Zegen

Orgelspel

 

 

Aanvullende gegevens