LITURGIE voor de dienst op zondag 8 november 2020

17.00 uur, in de Ned. Herv. Kerk te Puttershoek.

 

Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren en te bekijken via: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Mededelingen en afkondigingen

Aanvangspsalm (staande): Ps. 85:1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en Groet

(Zingen): OTH 298 ‘Breng dank aan de Eeuwige’

  • https://www.youtube.com/watch?v=RhCvHDNPctg

Geloofsbelijdenis

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Psalm 30 en 1 Kronieken 29,10-20

(Zingen): Ps. 30:3 en 5

Verkondiging

Orgelspel

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

  • Aandacht voor mogelijkheden bijdrage collecte

Slotzang (staande): OTH 264:1, 2 en 4 ‘Wees mijn verlangen’

  • https://www.youtube.com/watch?v=N7oFzog6vcA

Wegzending en Zegen

Uitleidend orgelspel

Aanvullende gegevens