Liturgie Hervormde Gemeente Puttershoek, Kerkplein 1, 17:00 uur.

 


Het is mogelijk de kerkdiensten fysiek bij te wonen voor 60 bezoekers.  De bezoekers die in de kerk zitten mogen niet zingen, de zang die u online hoort is van opnames.

Wilt u ook weer een dienst bezoeken dan dient u vooraf te reserveren meer informatie hierover zie: 

https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2819-folder-ik-wil-naar-de-kerk-wat-moet-ik-doen of https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten


Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Live video is te volgen via de Facebook pagina  (geen Facebook account noodzakelijk): https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/


Kerkenraad en dominee komen binnen - inleidend orgelspel eindigt.

Afkondigingen worden gelezen en intochtslied wordt opgegeven.

Zingen – Ps. 99:1 en 8

Naar de kansel (gemeente staat).

Stil gebed

Votum en groet (gemeente staat).

Zingen – Gez. 329:1 en 3

Apostolische Geloofsbelijdenis (gemeente staat)

Zingen – OTH 282 (O Heer mijn God)

Gebed

Collecte aankondigen

Schriftlezing Openbaring 21:1 t.m. 8 (NBV)

Preek n.a.v. Openbaring 21:1 (Thema: ‘Alles wordt nieuw’)

Zingen – Ps. 98:1 en 4

Gebed.

Slotzang (staand) – Gez. 300:1 en 6

Zegen (gemeente staat)

Gemeente groeten bij de uitgang

Gemeente verlaat kerk onder uitleidend orgelspel

 

Collecte.

Collecten worden bij uitgang ingezameld in verschillende schalen. De bestemming hiervan zal voor aanvang van de dienst bij u bekend worden gemaakt. Voor de mensen die vanuit huis meeluisteren graag tijdens de dienst de mogelijkheid benoemen om het collectegeld over te maken op rekening van de kerkvoogdij en/of diaconie).

 

Aanvullende gegevens