Liturgie internetdienst zondag 7 juni 10:00 uur   


Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Live video is te volgen via de Facebook pagina  (geen Facebook account noodzakelijk): https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/


 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Ps. 122: 1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Kindermoment
 • OTH 552 (Vader wij danken U) 
 • Geloofsbelijdenis van Nicea
 • Zingen: Gez. 255: 1, 4
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Efeziërs 1: 1-14
 • Heidelbergse Catechismus zondag 20
 • Gez. 259 
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst
 • Zingen: Ps. 96: 1, 6
 • Zegen
 • Orgelspel

Aanvullende gegevens