Liturgie internetdienst Pinksteren 31 mei 2020 10:00 uur


Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Live video is te volgen via de Facebook pagina  (geen Facebook account noodzakelijk): https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/


Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied Gezang 242: 1, 2 (orgel)

Stil gebed

Votum en groet

OTH 134 De wind steekt op (opname Esther de Haan en Eline de Bruin)

Geloofsbelijdenis HC vr. en antw. 53

Psalm 67: 1, 2 (orgel)

Gebed

Kindermoment

Kinderlied Liefde, blijdschap, vrede 

Schriftlezingen Jeremia 31:31-34; Handelingen 2:1-12

Opwekking 623 Laat het huis gevuld worden (opname Esther de Haan en Eline de Bruin)

Preek

Meditatief orgelspel: Bewerking Gezang 239 Kom Schepper God, o Heilge Geest 

Gebeden

Collecte U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst

Slotlied Gezang 477 

Zegen

Orgelspel

Aanvullende gegevens