Liturgie voor de dienst in Puttershoek op zondag, 17 mei 2020, 10.00 uur

 


Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Live video is te volgen via de Facebook pagina  (geen Facebook account noodzakelijk): https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/


Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied ELB 304 / Op Toonhoogte 249 Vader, vol van vrees en schaamte...

Vader, vol van vrees en schaamte,
Buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
Klaagt ons, mensheid aan bij U.
Heer ontferm U over ons,
Die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
Neem ons in uw liefde aan.
Vader, in dit uur der waarheid,
Keren w'ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
Maak ons hart en leven nieuw.
Vul ons met uw heil'ge Geest,
Geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
Dat wij uw naam verhogen Heer.
Dat wij uw naam verhogen Heer.

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst: Jesaja 49: 13 (NBV)

Juich, hemel! Jubel, aarde!
Bergen, breek uit in gejuich!
De HEER heeft zijn volk getroost,
Hij heeft zich over de armen ontfermd.

Zingen: ELB 372 / Op Toonhoogte 332 Mijn Jezus, mijn Redder...

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Geloofsbelijdenis (uitgesproken)

Psalm 103: 5 en 9 (orgel)

5 Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

9   Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Gebed

Kindermoment 

Kinderlied: ELB 478 / Op Toonhoogte 565

Liedtekst
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

God is zo goed voor jou en voor mij
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij
God heeft je lief en daarom zegt hij
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Ben je alleen of heb je verdriet
Lijkt het soms net of niemand je ziet
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat
Wees maar niet bang, want Jezus belooft
Ik ben bij jou als jij maar gelooft

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Schriftlezing: Jesaja 49: 14 t/m 20 (NBV)

Sion​ zegt: ‘De HEER heeft mij verlaten,
mijn Heer is mij vergeten.’
Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het ​kind​ dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
Ik vergeet jou nooit.
Ik heb je in mijn handpalm gegrift,
je ​muren​ staan mij steeds voor ogen.
Je ​kinderen​ haasten zich terug naar ​huis,
de vijand die je verwoestte en vernielde, trekt weg.
Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe.
Zo waar ik leef – ​spreekt de HEER​ –,
je zult je met hen tooien,
hen dragen zoals een bruid haar sieraden.
Je puinhopen, je verwoeste en vernielde land –
weldra zal het te klein zijn voor al je bewoners,
en je aartsvijand zal in de verte verdwijnen.
Je dacht dat je je ​kinderen​ verloren had,
maar eens zul je hen horen zeggen:
‘Het is ons hier te benauwd.
Geef ons meer ruimte om te wonen.’

Zingen: Gezang 409: 1, 3 en 5 (orgel)

1   Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

3   Zou ooit een vrouw vergeten
't kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat.

5   Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.

Verkondiging

Orgelspel

Gebeden

Aandacht vragen voor collecte

Slotlied: gezang 464 (orgel)

1   Alle volken, looft de Here,
aarde, zing een vrolijk lied!
Juicht nu allen, geeft Hem ere:
Hij vergeet de zijnen niet!
In het beurtgezang der sferen,
in des afgronds bange kreet
ruist de lof, de lof des Heren,
die de zijnen niet vergeet.

2   Uit Hem vloeien alle krachten,
tot Hem stijg' der aarde lied!
Zalig, wie de Heer verwachten:
Hij vergeet de zijnen niet!
Smelt dan samen, Hem ter ere,
diept' en hoogheid, lust en leed,
in het loflied aan de Here,
die de zijnen niet vergeet!

Zegen (amen uitgesproken)

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens