Herv. Kerk Puttershoek 3 mei 2020 10.00 uur

Drs. Paul van Dam uit Houten  

Organist: Nico van Oudheusden

Collectes: Kerk en Eredienst en Kringwerk


Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Live video is te volgen via de Facebook pagina  (geen Facebook account noodzakelijk): https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/ 


Orgelspel

Welkom en mededelingen

Gezang 14: 1, 2 met orgel

1. De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

Stil gebed - bemoediging en groet

Gezang 14: 3, 4, 5 met orgel

3. De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

4. De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5. De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Verootmoedigen 

Als we ons verootmoedigen willen we dat doen door een lied te zingen dat geschreven is door de gospelzanger Adrian Snell. Het is een lied dat komt uit het project Alpha en Omega. Dat album ontstond nadat Snell het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen had bezocht en hij op de achtergrond de schietoefeningen van NAVO-militairen had gehoord. Door de coupletten heen laat dit lied een beweging zien, een beweging van schuldbelijdenis naar een gebed om ontferming en daarna naar een gebed om vervulling met de Geest om tot eer van God te kunnen leven.


U kunt het meezingen uit OTH 249

Vader, vol van vrees en schaamte,

buigen wij voor U.

Heel uw werk, door ons vertreden,

klaagt ons, mensheid aan bij U.

 

Heer ontferm U over ons,

die schuldig voor U staan.

U bent onze God en Redder,

neem ons in uw liefde aan.

 

Vader, in dit uur der waarheid,

keren w' ons tot U.

O, vergeef ons, Heer herstel ons,

maak ons hart en leven nieuw.

 

Vul ons met uw heil'ge Geest,

geef vuur en kracht steeds weer.

Ieder zal uw macht aanschouwen,

dat wij uw naam verhogen Heer,

dat wij uw naam verhogen Heer.

 

Gebed bij de opening van de bijbel 

Kinderen - Intro op thema: David en Goliath

Lezing: Oude Testament Jesaja 43: 9 - 12

Psalm 112: 1 orgel

1. God zij geloofd en hoog geprezen.
Welzalig die de Here vrezen.
Wie in zijn hart Gods wet bewaarde,
zijn nageslacht is groot op aarde.
Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen,
beërft een overvloed van zegen.

Lezing: Nieuwe Testament Mattheüs 5: 13 – 16

Gezang 481: 1, 2 met orgel

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Als geloofsbelijdenis na de preek  - Abba Vader OTH 265 / opwekking 136 

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn,
Slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij,
D'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
Laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
Slechts van U alleen.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven - aandacht voor de collecte 

Slotlied NLB 416/OTH 159 Ga met God en Hij zal met je zijn… 

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen – Amen

Collecte

Orgelspel

Aanvullende gegevens