Dienstenrooster: https://www.hervormdputtershoek.nl/actueel/dienstenrooster 

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

LITURGIE voor de dienst op zondag 2 februari 2020,

10.00 uur, in de Ned. Herv. Kerk te Puttershoek.

4e zondag na Epifanie – Zondag v.h. Werelddiaconaat

 

 

VOORBEREIDING

 

Inleidend orgelspel

Mededelingen en afkondigingen

Aanvangspsalm (staande): Ps. 93:1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen: Ps. 93:4

Wetslezing: 1 Tessalonicenzen 1,12-24

Zingen: Ps. 105:3

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezingen OT: Psalm 37,1-11 en Sefanja 2,3 en 3,9-13

Zingen: Gez. 427:1, 2 en 4

Evangelielezing: Mattheüs 5,1-10

Kindermoment, daarna gaan de kinderen naar de KND

Zingen: Gez. 20:1, 2 en 4

Verkondiging

Zingen: Op Toonhoogte 395:1, 2 en 3 ‘Jezus leeft in eeuwigheid’

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte onder orgelspel

Slotzang (staande): Gez. 434:1, 2 en 5

Wegzending en Zegen

Uitleidend orgelspel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens