Liturgie 19 januari 2020 10.00 uur

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Voorganger: ds. A.A. van den Berg

Organist: dhr. H. Mannee

 

Oppas:
Mw. A. Molendijk, Mw. I. Groeneweg, Noraly Smit
 
Dienstcollecte:
Kerk en Eredienst
Deurcollecte:
Oecumene, week van het gebed

 

Intochtslied Psalm 100 (staande)

Bemoediging en groet (staande)

OTH 149

Wetslezing

Psalm 25: 3, 5

Gebed

Kinderen naar knd en zs

Schriftlezing: Mattheüs 5:1-16

Gezang 313: 1, 5, 6

Preek

Gezang 481: 1, 2

Afscheid aftredende ambtsdragers

Persoonlijke woorden

Termijnverlenging ambtsdragers

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

Onderwijzing over de ambten in de gemeente:

Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk

aan ouderlingen en diakenen heeft toevertrouwd.

 

In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk

maakt onze Heer Jezus Christus gebruik

van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente

een bijzondere taak heeft toevertrouwd.

Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten

tot getuigenis en dienst in de wereld

en tot opbouw van het lichaam van Christus. Ef. 4:12

Zij mogen dit werk verrichten,

ziende op Hem,

die niet gekomen is om zich te laten dienen

maar om te dienen. Mc. 10:45

 

Deze dienstbaarheid in Christus’ naam

krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen.

Vanouds hebben zij de taak om de tafels zó te bedienen,

met inachtneming van het Woord van God, Hnd. 6:2

dat de behoeftigen niet worden beschaamd. 1 Kor. 11:22

Zij zamelen de gaven der gemeente in

om allen, die hulp nodig hebben

– binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf –

te doen delen in de liefde van Christus.

Metterdaad en biddenderwijs komen zij op

voor het recht van de arme, die om hulp roept,

de ellendige en wie geen helper heeft. Ps. 72:12

Zo zullen zij bevorderen,

dat armen en rijken elkaar ontmoeten,

want allen zijn zij schepselen van de HEER. Spr. 22:2

Aan deze verbondenheid met alle mensen

en met heel de schepping

herinneren zij ons telkens weer,

als zij brood en beker bij ons doen rondgaan,

en wij de dood des Heren verkondigen,

totdat Hij komt. 1 Kor. 11:26

 

Een ander ambt is dat van ouderling:

Zoals de oudsten in Israël

het volk vertegenwoordigden Ex. 24:9

en tegelijk opzicht hadden

over de gemeente van God, Num. 11:16

zo worden in de kerk van Christus

de ouderlingen aangesteld

om de gemeente te houden aan haar roeping:

een koninkrijk van priesters

en een heilig volk te zijn. Ex. 19:6

Door op te treden als vertrouwenspersoon

en geweten van de gemeente in deze tijd

bemoedigen zij hun broeders en zusters

in de navolging van Christus onze Heer.

Hoe zouden wij een levende gemeente zijn,

als niet mensen telkens weer

belangeloos werden opgezocht?

En hoe zouden de predikanten

de opdracht van de Goede Herder:

‘Hoed mijn schapen!’ Joh. 21:16

kunnen vervullen,

als zij daarbij niet op de medewerking

van ouderlingen mochten rekenen?

 

Alle ambtsdragers hebben tezamen

de verantwoordelijkheid als raad der kerk

om de gemeente en elkaar

in vieren, leren en dienen

bij de heilsgeheimen te bewaren:

voor alle dingen zoeken wij immers

Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Mt. 6:33

 

En u broeders en zusters, die nu gereed staat

uw ambtswerk te aanvaarden:

herinner u altijd met dankbaarheid

dat het Christus’ eigen kudde is,

die u wordt toevertrouwd.

Hij heeft haar verworven door zijn bloed; Hnd. 20:28

het is zijn kerk.

 

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,

voed uzelf met het Woord van God,

volhard in het gebed

en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Amen                                                                                                         

Psalm 121: 1, 4

Vragen en beloften bij de ambtsaanvaarding

Geliefde zusters en broeder, 

u die nu voor het eerst of opnieuw geroepen wordt tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente:

 

Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

 

Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

 

Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt; belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt; en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

 

Wat is hierop uw antwoord?

Antwoorden

Zegening met handoplegging

Toezingen nieuwe ambtsdragers Psalm 134: 3 (ob) (staande)

Gebeden

Collecte

Slotlied OTH 354 (staande)

Zegen (staande)

Gezang 456: 3

 

 

 

Aanvullende gegevens