Liturgie Hervormde Gemeente Puttershoek 29 december 2019, Kerkplein 1, 17:00 uur.

Predikant: Ds. Th. Wegman uit Zeist
Organist Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecte: Diaconie
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

 

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr).

 

Kerkenraad en dominee komen binnen - inleidend orgelspel eindigt.

Afkondigingen worden gelezen en intochtslied wordt opgegeven.

Zingen – Ps. 27:1 en 2

de dominee wordt naar preekstoel geleid. (gemeente staat).

Gelegenheid stil gebed - dominee spreekt votum en groet uit (gemeente staat).

Zingen – Gez. 132:1,2 en 3 (Er is een roos ontloken)

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen – OTH325 :1 en 2  (

Gebed

Schriftlezing Lukas 2:25 t.m. 39

Zingen - Op Toonhoogte 90:1 en 3  (Komt, verwondert u hier, mensen)

Verkondiging (thema: ‘Licht in mijn ogen’)

Zingen – Gez. 68:1 en 2 (Lofzang van Simeon)

Gebed.

Collecte.

Slotzang (staand) OTH 86:1,3 en 4 (In de stad van koning David)

Dominee spreekt zegen uit (gemeente staat).

Dominee en kerkenraad verlaten kerk (gemeente groeten bij de uitgang)

Gemeente verlaat kerk onder uitleidend orgelspel - collecte.

Aanvullende gegevens