Dienst Hervormde Kerk Puttershoek Zondag 19 mei 2019 10:00 uur

Thema: Alleen is maar Alleen

Ds. A.B. Vroomans uit Delft
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerja, M: Tineke, Gr: Jan
Oppas: Mw. D. van Eck, Mw. A. Groeneweg
Esther de Haan
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Evangelisatie

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Welkom

Samenzang: psalm 149 vers 1 en 2

1 Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den HEER verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

2 Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des HEREN wordt geprezen
met het aloude lied der vaadren.
De heilge reien naadren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's HEREN heiligdom.

Stil Gebed – Votum - Groet

3 De HEER gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den HEER verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

4 Gods lof zal in hun lied weerklinken.
En in hun rechterhand zal blinken
een zwaard dat voor de trots der volken
Gods wrake zal vertolken.
De tirannen die God weerstaan
zullen zij in de boeien slaan.
Zij juichen nu het bruut geweld
voorgoed wordt neergeveld.

5 Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.
De boze vijand is verslagen.
Prijs 's HEREN welbehagen!
Na het duister der wereldnacht
blinkt de luister van Gods geslacht
Hemel en aarde stemmen saam
en prijzen 's HEREN naam.

Wetslezing - Gebed om ontferming

Samenzang: OTH 540 Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Gesprek met de kinderen – wat je voor God betekent…ook als je niet perfect bent

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Prediker 4 vers 7-12

7 Ik vestigde mijn aandacht op nog iets anders onder de zon, en ook dat is leegte. 8 Iemand is helemaal alleen. Hij heeft zelfs geen zoon of broer, maar toch zwoegt hij almaar door en wordt zijn dorst naar rijkdom nooit gelest. Voor wie beult hij zich zo af en ontzegt hij zich de genoegens van het leven? Ook dat is enkel leegte en een trieste zaak. 9 Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. 10 Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. 11 Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? 12 En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

Samenzang: OTH 362 U maakt ons een

Schriftlezing: Romeinen 6:15-23

15 fBetekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. 16 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17 gMaar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. 19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. 20 Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. 21 Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 22 hMaar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. 23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Samenzang: Gezang 289 vers 4 en 5

Verkondiging

Samenzang: Gezang 304

Voorbeden – Dankgebed – Stil Gebed – Onze Vader

Collecte

Samenzang: OTH 350

Zegen

Aanvullende gegevens