28 apr
10:00u Ds. L. den Breejen uit Delft
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerja, M: Leonie D, Gr: Jan
Oppas: Mw. A. v/d Kolk, Mw. A. van Santen
Lianne Brussé
17:00u Ds. R. ten Napel uit ’s-Gravendeel
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Diaconie

 

LITURGIE voor de dienst op zondag 28 april 2019
10.00 uur, in de Ned. Herv. Kerk te Puttershoek.
1e Zondag na Pasen


VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel
Mededelingen en afkondigingen
Aanvangspsalm (staande): Ps. 81:1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen: Gez. 205:1, 3, 5 en 6
Apostolische vermaning: Romeinen 13,8-14
Zingen: Ps. 111:2 en 6

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Openbaring 1
Gesprekje met de kinderen, daarna gaan zij naar de kindernevendienst
Zingen: Gez. 213:1, 4, 5 en 6
Verkondiging
Zingen: Gez. 281:1, 2, 3 en 4

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte onder orgelspel
Slotzang (staande): Op Toonhoogte nr. 111:1, 2 en 3
‘Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft’
Wegzending en Zegen
Zingen: Wilhelmus 1 en 6
Uitleidend orgelspel

Aanvullende gegevens