“Als het geloof zich niet bewijst is het dood” 3 februari 2019 17:00 uur 

Ds. A.B. Vroomans uit Delft
Organist: Dhr. N van Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: onderhoud gebouwen

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Welkom

Ps 72 vers 1, 2

Stil gebed-Votum-groet

Ps. 72 vers 4,7

Schuldbelijdenis
Wij belijden voor U, almachtige God,
En ook ten opzichte van elkaar,
Dat wij beteer kunnen dan dat we doen.
Dat er veel mis gaat.
Wij niet perfect zijn.
Niet in de buurt komen van wat u van ons vraagt.
Kortom: Dat wij zondige mensen zijn,
Dat wij ontrouw zijn aan U God, aan onze broeders en zusters
En aan onszelf.
Wij bidden u om genade daarvoor.

Almachtige God ontferm u over ons.
Vergeef ons
Alles wat dwars, scheef, schots, ligt.
Onze zonden
Leer ons Jezus te volgen.
Niet omdat dat een weg is die eenvoudig is.
Maar omdat dat de enige weg is

Genadeverkondiging
Vader in de hemel U bewijst ons uw genade in overvloed aan iedereen die daarom vraagt.

Wij mogen erop vertrouwen dat U ons gebed verhoort en u uw heilige Geest geeft.

We mogen leven in de volle verzekering van uw heilige liefde en genade.

We mogen u zien, ervaren, als Vader, Zoon en Heilige Geest.
Vertrouwend op uw beloften.
Amen

Samenzang: Psalm 146 vers 1, 3

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Jacobus 2 15-22

14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 15 tAls een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 uZo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. 18 Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. 19 U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. 20 Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? 21 vwWerd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? 22 U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden.

Psalm 146 vers 4 en 5

Preek

Samenzang: Gezang 474 vers 1, 2, 3 

Dankgebed-voorbede-stil gebed- Onze Vader

Collecte 

Gezang 392 (alle verzen)

Wegzending en Zegen

Gezang 456 vers 3

Aanvullende gegevens