Liturgie zondag 14 oktober 16:00 uur

 

Voorganger: ds. Ard van den Berg

Jeugdouderling van dienst: Arco Molendijk

Band: All4One

Gitaar: Jojanneke van den Berg

Koren: Een vrolijk geluid en Differentz o.l.v. Nicole van Vliet

 

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL79FVLB0635807211 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Welkom en mededelingen

Samenzang: Opwekking 582: Jezus, alles geef ik U

Jezus, alles geef ik U

wat ik ben en heb (2x)

en wat ik ooit zal zijn.

Al mijn hoop,

mijn plannen en mijn tijd

leg ik in uw hand (2x),

vertrouw ze aan U toe.

Door uw wil te doen,

leer ik om vrij te zijn. (2x)

Jezus, alles geef ik U,

wat ik ben en heb

en wat ik ooit zal zijn.

Bemoediging en groet

Kinderkoor: Eén ding weet ik zeker en Groot en geweldig

Gebed

Bijbellezing: Spreuken 16:1-9

Een mens stelt zich veel vragen, de Heer geeft het antwoord.

Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, de Heer toetst wat hem innerlijk beweegt.

Vertrouw bij je werk op de Heer, en je plannen zullen slagen.

De Heer heeft alles wat hij heeft gemaakt zijn doel gegeven, de goddelozen heeft hij voor de ondergang bestemd.

3

De Heer verafschuwt hooghartige mensen, ze worden hoe dan ook gestraft.

Zonden worden toegedekt door liefde en trouw, wie ontzag heeft voor de Heer mijdt het kwaad.

Als de weg die iemand gaat de Heer behaagt, doet hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten.

Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.

Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat.

Samenzang: Opwekking 40: Zoek eerst het koninkrijk van God

Zoek eerst het koninkrijk van God

en zijn gerechtigheid,

en dit alles krijgt u bovendien.

Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja,

hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,

maar van ieder woord

dat door de Heer gesproken wordt.

Hallelu, halleluja.

Bid en u zal gegeven zijn,

zoekt en gij zult het zien,

klopt en de deur zal voor u opengaan.

Hallelu, halleluja.

4

Bijbellezing: Handelingen 9:1-20

Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.

In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer. ’Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.’ Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.’ Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlitieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.’

5

Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’ Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en ging onmiddellijk in de synagogen verkondigen dat Jezus de Zoon van God is.

Samenzang: Opw. kinderen 233: God heeft een plan met je leven

God heeft een plan met je leven,

je bent hier met een doel.

Geloof het diep van binnen,

't is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,

Hij is groter dan je denkt.

Ik weet dat Hij je helpt,

ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot,

durf op water te lopen.

Vraag God om hulp

en de hemel gaat open.

Wees maar niet bang,

Hij is altijd bij jou.

In de storm, in de strijd,

in een moeilijke tijd:

God is trouw.

Halleluja, halleluja.

Halleluja, halleluja. (2x)

6

Kinderen groep 1-5 naar kindernevendienst

Introgesprek + Preek

Kinderen komen terug

Tienerkoor: Psalm 121 Psalmproject en

Opwekking 668 Heer, U bent goed

Gezongen geloofsbelijdenis: OTH 190: Heer, U bent mijn leven

Heer, U bent mij leven, de grond waarop ik sta.

Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.

Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,

zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.

Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,

eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:

één met God de Vader en verenigd met uw volk;

tot de dag gekomen is van uw wederkomst,

dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.

En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;

zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd

en in uw vergeving leef ik nu.

7

Vader van het leven, ik geloof in U.

Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht,

U die via duizend wegen ons hier samen bracht;

en op duizend wegen, zendt U ons weer uit,

om het zaad te zijn van Gods rijk.

Gebeden

Collecte: is bestemd voor Kerk en Eredienst

Slotlied: U bent de God die mij leidt

U bent de God die mij leidt

en mijn vader voor altijd,

U bent de Redder die voor mij,

op aarde kwam.

In elke naam die U heeft,

wordt verteld hoeveel U geeft,

om de mensen en wat,

op aarde leeft.

Immanuel, God met ons,

U zal er zijn, elke dag.

Immanuel, God met ons,

U zal er zijn, elke dag.

U bent de God die mij leidt

en mijn Vader voor altijd.

U bent de Redder die voor mij,

op aarde kwam.

In elke naam die U heeft,

wordt verteld hoeveel U geeft,

om de mensen en wat,

op de aarde leeft.

8

Sterke vorst, vredevorst,

U kwam bij ons, als een kind.

Sterke vorst, vredevorst,

U kwam bij ons, als een kind.

U bent de God die mij leidt

en mijn Vader voor altijd.

U bent de Redder die voor mij,

op aarde kwam.

In elke naam die U heeft,

wordt verteld hoeveel U geeft,

om de mensen en wat,

op de aarde leeft.

Lam van God,

hoogste Heer,

U stierf voor ons,

aan het kruis.

Lam van God,

hoogste Heer,

U stierf voor ons,

aan het kruis.

U stierf voor ons aan het kruis.

Zegen

Allen: Amen!

 

Collecte aan de uitgang bestemd voor Kerk in Actie-Diaconaat

Aanvullende gegevens