Predikant:  ds. G. Bijkerk uit Moordrecht
Organist:  Nico van Oudheusden
Zondagschool:  Tineke, Maaike
Oppas:  Annelies van Santen, Norali Smit
Dienstcollecte:  Woor den Daad project Familes Fortes
Deurcollecte:  Onderhoud Kerkplein

 

Welkom & Mededelingen

  1. Introitus: Psalm 97 : 1 en 6

 

Stil gebed, Votum & Groet

Zo worden wij stil voor het aangezicht van God,

Lied: :                     Ldbk  Gz   96 : 1, 2 en 4   ( Wordt krachtig in de Heer…)

Wetslezing:              Efeze 6 : 10 – 20     

Lied:                 :      OTH 265   : 1 ,2 ( Abba Vader U alleen )

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Kon.18:45 t/m 1 Kon. 19 : 8     en Efeze 6 : 13

Gesprek met de kinderen

Lied:           OTH 475 : 1 en 2 ( Als je bidt zal Hij je geven)

Preek        Sta op en eet !

Lied: :       Ldbk Gz 90  : 1,2 en 3 ( Is God de Heer maar voor mij…)

Dienst van het Heilig Avondmaal

Gebed

Instellingswoorden

Gemeente van Christus, hoort de woorden van de instelling van het Heilig Avondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Korintiers:

1 Kor 11:23-26:

23 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, 24 sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 25 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ 26 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

Gedachtenis van Christus

Zo willen wij dan, broeders en zuster, het brood eten en de wijn drinken, tot gedachtenis aan Hem die Zijn bloed voor ons vergoten en de dood voor ons geleden heeft, opdat wij door de Heilige Geest waarachtige gemeenschap met Hem zouden hebben, en, terwijl wij uitkijken naar de komst van Gods koninkrijk,  nu al het eeuwig leven, en de heerlijkheid deelachtig zouden zijn. We mogen ons door het Heilig Avondmaal Zijn kinderen noemen. Daarnaast wil de maaltijd ons met elkaar verbinden als gemeente in onderlinge liefde en saamhorigheid door die Geest. Zo helpe ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen

Geloofsbelijdenis

Avondmaalsgebed

Voorbeden

Collecte (vindt plaats tijdens het Avondmaal)

Lied:      Psalm 42 : 1 en 3

Toebereiding van de tafel

Nodiging: Verheft de harten

Uitdeling en gemeenschap

Dankzegging

Psalm 62: 1, 4  en 5    

 Dankgebed 

Collecte

QR12112023.png

Slotlied:    OTH 191 : 1 en 3  ( Ik bouw op U…..)

Heenzending & Zegen