Predikant:  ds. Johan Breure uit Zwijndrecht
Organist:  Henk Mannee
Zondagschool:  Gerda, Frank
Dienstcollecte:  Diaconie
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

Liturgie

Zegening van pastoraal bezoeker Arie van den Berg

 

Dienst_21mei23.jpg

 

Hervormde kerk Puttershoek
Zondag 21 mei 2023 om 10.00 uur

 

 


Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 62: 1 en 5

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,

van Hem verwacht ik altijd weer

mijn heil,   op Hem toch kan ik bouwen.

Ik wankel niet, want Hij staat vast:

mijn toevlucht, als het water wast,

mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,

mijn naam rust in de schutse Gods.

O volk, uw God laat u niet vallen.

Als gij voor Hem uw hart uitstort,

vertrouw dat gij gezegend wordt:

God is een schuilplaats voor ons allen.

Moment van stilte

 

Bemoediging en groet

 

Drempelgebed

Zingend belijden we ons geloof (melodie Gezang 460)

Ik geloof dat God mijn Vader,

bron van al het goede is,

die van hemel en van aarde

schepper, herder, hoeder is:

Hij zal weiden, medelijden,

teder als een moeder is.    

Ik geloof dat Jezus Heer is,

die zachtmoedig binnenrijdt,

aan wie alle dank en eer is:

zaad, tot ondergang bereid

opgestaan en opgevaren

keert Hij weer in heerlijkheid.

Ik geloof: de Geest, de Trooster,

en één kerk, de ware bruid,

de vergeving van de zonden,

paaslicht dat ons graf ontsluit

eeuwig samen zing ik: Amen,

roep ik, God, uw glorie uit!

Gebed om de opening van het Woord

Kinderlied van de maand: OTH 444

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan,

Ik kan echt niet blijven,

maar Ik zal een mooie brief

in jullie harten schrijven.

Als je dan mijn woorden leest,      )

weet je dat Ik ben geweest.          ) 2x

Ik ben bij je, Ik ben bij je

Ik ben t’rug gekomen

en Ik heb mijn mooiste vuur

voor jullie meegenomen.

Door het wonder van de Geest    )

vieren wij het Pinksterfeest.         ) 2x

Ik ben bij je, Ik ben bij je,

Ik ben bij de mensen

zodat ze elkaar verstaan

over alle grenzen.

Door het wonder van de Geest      )

vieren wij het Pinksterfeest.           ) 2x

Uit de Bijbel: Galaten 2: 15-21

Rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus

Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wijzelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

Samenzang:  Gezang 487

De Heer heeft mij gezien en onverwacht

ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

Zo komt Hij steeds met stille overmacht

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.

Heeft in zijn handen onze naam geschreven.

De Heer wil ons bewonen als zijn huis,

plant als een boom in ons zijn eigen leven,

wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid

en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt

zoals de regen neerdaalt in de bomen,

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,

zo zult Gij uw beminden overkomen.

 

Preek: Pasen gaat door …

Meditatief orgelspel

Samenzang:  Gezang 446: 1, 2, 3, 4 en 6

O Jezus, hoe vertrouwd en goed

klinkt mij uw naam in 't oor,

uw naam die mij geloven doet:

Gij gaat mij reddend voor;

uw naam die onze wonden heelt

en ons met manna spijst,

die onze dood en zonde deelt

en onze vrees verdrijft.

Mijn herder en mijn held, mijn vriend,

mijn koning en profeet,

mijn priester die mijn schuld ontbindt,

mijn weg waarop ik treed;

al wat ik doe, al wat ik wil,

het is te zwak, te koud,

maar sterk en vurig wordt de ziel

wanneer zij U aanschouwt.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed

klinkt mij uw naam in 't oor,

als ik van alles scheiden moet

gaat nog die naam mij voor.

Zegening br. Arie van den Berg

 

Presentatie

Vandaag noemen we de naam van Arie van den Berg. Samen met de pastorale ouderlingen en met pastoraal bezoeker Leendert Spaans zal hij zich inzetten voor het pastoraat in onze gemeente.

Toelichting

De apostel Paulus schrijft:

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.1 Kor. 12:             4-6

En de apostel Petrus zegt:

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 1 Petrus 4:10

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus alle leden geroepen deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam. En u broeder, die nu gereed bent om u in te zetten voor het pastorale werk in onze gemeente: herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is die u wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed, het is Zijn kerk. Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Samenzang: Gezang 51

Lieve Heer, Gij zegt `kom' en ik kom,

want mijn leven is onder de macht gesteld

van de Heer die mijn dagen en nachten telt

en de Heer zegt `kom' en ik kom.

O mijn God, Gij zegt `ga' en ik ga,

Gij zegt `ga' en ik ga, laat mij niet alleen,

wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,

wees de adem waaruit ik ontsta.

Want o Heer, ik zeg `kom' en Gij komt,

ik zeg `kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn

en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn

en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Beloften

Vg. Arie Thomas van den Berg, belooft u uw dienst waardig en trouw te vervullen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

En belooft u geheim te houden wat in vertrouwen met u wordt gedeeld?

Wat is daarop uw antwoord?

Antwoord: Ja, daartoe helpe mij God

Gebed en Handoplegging

O God, wij zijn hier samen om uw zegen te vragen over Arie van den Berg die samen met anderen de taak van het pastorale bezoekwerk op zich zal nemen. Om te getuigen van het heil in Jezus Christus. Wij bidden u voor een luisterend oor en een horend hart. Dat hij zal spreken als er gesproken moet worden, maar zal zwijgen als het beter is om te zwijgen. Zegen hem daartoe met de leiding van Uw heilige Geest. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Samenzang: Lied 363 (NLB)

Dat’s HEEREN zegen op u daal

Zijn gunst uit Sion u bestraal

Hij schiep ’t heelal Zijn Naam ter eer:

Looft, looft dan aller heren HEER!

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Dienstcollecte: Diaconie

QRcollecte 21mei2023

Slotlied: Lied 264: 1, 2, 3 en 5 (OTH)

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,

leer mij U kennen in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten op U zijn gericht;

wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw oorden van eer,

dat ik in U blijf en U in mij Heer.
U als mijn Vader en ik als uw kind

dat in uw armen geborgenheid vindt.

Geef mij uw schuld en uw zwaard in de strijd,

maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht, als een toren van kracht,

wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,

als ik daar kom in het licht van uw zon,

stralend van vreugde,       )

getooid als een bruid,        )

gaat mijn verlangen          )   2x

nog meer naar U uit.         )

Zegen

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

QRcollecte 21mei2023