Predikant:  ds. Marianna v.d. Graaf uit Maasdam
Organist:  Nico van Oudheusden
Zondagschool:  Nadine
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Evangelisatie

 

 Hemelvaart2023

 

Welkom

 

Samenzang: Lied/Psalm 47 vers 2 en 3 (staande)

2. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.

Luid bazuingeschal / meldt het overal.

Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan.

Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,

is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied!

Die de volken leidt / troont in heiligheid.

3. Maak het dan bekend: / Godes regiment

houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam.

Edelen treden aan / om op wacht te staan.

Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht.

Hem, die ’t aards geweld / paal en perken stelt,

Hem zij lof en eer, / de verheven Heer.

Stil gebed (staande)

Bemoediging en Groet (staande)

Samenzang op Toonhoogte Lied 279

(versie 2009)

Evangelische liedbundel 142

 

Majesteit, groot is zijn majesteit.

Lof zij Jezus, en glorie, hulde en eer.

Majesteit, God, die de zijnen leidt.

Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.

Dus verhoog, maak eeuwig groot de naam van Jezus.

Volk van God, kom en breng lof aan Jezus de Koning.

Majesteit, groot is zijn majesteit.

Dwars door de dood werd Hij verhoogd,

Jezus regeert.

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing: Handelingen 1: 1-11

Jezus opgenomen in de hemel 1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin 2tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3 Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. 4 Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. 10Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

 

Samenzang: Gezang 234 ( Lied 663)

1. Al heeft Hij ons verlaten,

Hij laat ons nooit alleen.

Wat wij in Hem bezaten

is altijd om ons heen

als zonlicht om de bloemen

een moeder om haar kind.

Teveel om op te noemen

zijn wij door Hem bemind.

2. Al is Hij opgenomen,

houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen,

zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,

dat wij zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen

in alle eeuwigheid.

2e Schriftlezing Efeziërs 1: 15-23

15 Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, 16dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. 18Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van Hem ontvangen, 19en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, ten behoeve van de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.

3e Schriftlezing Hebreeën 4: 14-16

Trouw blijven aan de belijdenis

14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. 16Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

 

Samenzang: Gezang 230: 1 en 2

1.Overwinnaar, grote Koning,

alle heemlen zijn te klein,

nu Gij weerkeert naar uw woning,

intocht houdt in uw domein.

Zou ik, Here, dan niet juichen,

zou ik, sterv-ling, mij niet buigen

nu Gij, hoogste majesteit,

U verheft in heerlijkheid?

2.Zie ik U ten hemel varen,

held van God, gekroond weldra,

ingehaald door blijde scharen

eng’len roepend: Gloria!, -

zou ik, Heer, mij dan niet buigen,

zou ik niet van vreugde juichen,

nu het hemels feest begon,

nu mijn Koning overwon?

Verkondiging:

Welk nut heeft Jezus ‘hemelvaart voor ons?

 

Samenzang Gezang 228 (Lied 661)

1. Ten hemel opgevaren is,halleluja,

Christus, die Heer en koning is,halleluja.

2. Nu zit Hij aan Gods rechterhand,halleluja,

heerst over hemel, zee en land,halleluja.

3. Zie nu hoe in vervulling gaat,halleluja,

wat in de psalm geschreven staat,halleluja.

4. De Heer verleent zijn majesteit,halleluja,

aan Davids Zoon in eeuwigheid,halleluja.

5. Nu stijgt ons loflied op en eert,halleluja,

de Here Christus die regeert,halleluja.

6. De heilige Drievuldigheid,halleluja,

zij lof en prijs in eeuwigheid,halleluja

 

Dank en voorbeden,

afgesloten met stil gebed en het samen hardop bidden van het Onze Vader

 

Inzameling van de gaven           Collecte Hemelvaartsdag2023

 

Samenzang: Gezang 231 vers 1, 3 en 4 (staande)

1.Wij knielen voor Uw zetel neer,
wij, Heer’, en al Uw leden,
en eren U als onze Heer’
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood,
zich diep eerbiedig buige!

3.U, die als Heer der heerlijkheid
verrees tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Ja, halleluja, zie Hij komt!
Juicht, mensen, englen samen.
met vreugd, waar alles bij verstomt.
Juicht allen! Amen, amen.

4.Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,

die dag zal zeker komen.

Het licht, dat aan de kim verschijnt,

wordt reeds van ver vernomen.

Ja, halleluja, ja Hij komt!

Juicht, mensen, eng'len, samen,

juicht met een vreugd, die 't al verstomt,

juicht allen! Amen, amen!

Zegen (staande)

 

Orgelspel