Predikant:  ds. G. Stougie uit Pernis
Organist:  Nico van Oudheusden
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Bidstondcollecte

Welkom en mededelingen
Gezang 388: 1 en 6

1 De avond komt, de zon daalt in het westen
en alles legt zich neer om uit te rusten.
Mijn ziel, waar zult gij om te rusten heen?
In God. Hij is de rust en anders geen.

6 Nu 't lichaam klaar is met zijn werk te maken,
verlangt de geest ook aan het werk te raken:
U te aanbidden, God, met innigheid,
U te aanschouwen in de stilligheid.


Gelegenheid voor stil gebed
Votum en groet
Korte inleiding op de dienst
Gebed

Op Toonhoogte 149: 1 en 2

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Aansporing

Gezang 442: 1, 2, 3, 4

1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand
naar het vaderland.

2 Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

3 Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4 In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met Uw troost en met Uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd
in Uw heerlijkheid.

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing Oude Testament: Spreuken 30: 1a, 7-9, NBV21
1a Hier volgen de woorden van Agur, de zoon van Jake, dit zijn de uitspraken die hij heeft gedaan. (…) 7 Twee dingen vraag ik U, gun ze me zolang ik leef: 8 Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb. 9 Want als ik rijk zou zijn, zou ik U wellicht verloochenen, zou ik kunnen zeggen: ‘Wie is de HEER?’ En als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de Naam van mijn God te schande maken.

Schriftlezing Nieuwe Testament: 2 Korinthe 8: 1-15, NBV21
1 Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië: 2 ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld maar zijn toch, vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede, zeer vrijgevig. 3 Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja zelfs boven hun vermogen. 4 Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte om de heiligen in Jeruzalem te ondersteunen. 5 En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons. 6 We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. 7 U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt – blink dus ook uit in dit goede werk. 8 Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. 9 Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. 10 In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden een begin gemaakt met de collecte, en bovendien toonde u dat u graag wilt meedoen. 11 Rond deze nu dan ook af met dezelfde bereidwilligheid als waarmee u begon, en geef daarbij naar vermogen. 12 Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt. 13 Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 14 Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, 15 zoals ook geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’

Verkondiging

Gezang 473: 1, 5, 9

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

9 Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

Geloofsbelijdenis


Psalm 148: 2 en 4

2 Naam van de HEER die heilig zijt,
geprezen Uw aanwezigheid.
Want Gij hebt met Uw stem en macht
heel dit bestel tot stand gebracht.
Gij laat Uw schepping nimmer vallen,
Gij roept Uw creaturen alle.
Gij hebt getemd het sterk geweld,
Gij hebt het paal en perk gesteld.

4 Al wat op berg en heuvels leeft,
gij bomen die uw vruchten geeft,
gij bossen met uw opgaand hout,
gij wild en vee in veld en woud,
vogels die onbezwaard kunt zingen,
mensen en dieren, stervelingen,
alles wat levensadem heeft,
weest nu verblijd omdat gij leeft !

Gebeden
Collectemoment

Gezang 387: 1, 5, 7

1 O Heer mijn God, ook deze nacht
zij lof en eer U toegebracht
omdat Gij dag en duister schept
en ons het licht gegeven hebt.

5 Wanneer mij slapeloosheid kwelt,
geef dat Uw Geest mij vergezelt.
Laat mij niet raken in de macht
der boze geesten van de nacht.

7 Looft God de Heer die eeuwig leeft,
alles uit niets geschapen heeft,
die ons tot aan Zijn dag behoedt
en onze ogen opendoet!

Zegen 

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app