Dankdienst waarin wij het leven gedenken

en afscheid nemen van

Gerrit Bijl    

1938 - 2023

Hervormde Kerk, Puttershoek

Vrijdag 27 januari om 14.00u

 

Voorganger: ds. Johan Breure

Ouderling: Nelleke Dorsman

Organist:

 

Orgelspel bij het binnendragen ‘Blijf bij ons, Heer’

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Heer, die mij ziet zoals ik ben (Psalm 139:1,9)

 

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,

   dieper dan ik mijzelf ooit ken,

   kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

   Gij volgt mij waar ik zit of sta.

   Wat mij ten diepste houdt bewogen,

   't ligt alles open voor uw ogen.

9 Gij zijt mij overal nabij,

   uw ogen waken over mij

   van toen ik vormloos ben ontstaan.

   Gij wist hoe het zou verder gaan.

   Ja, in uw boek stond reeds te lezen,

   wat eens mijn levensweg zou wezen.

Gebed om troost en kracht

Herinneringen aan hun vader door de kinderen

 

Gert-Jan

 

Zingen: Zo vriendelijk en veilig als het licht (Lied 221:1,2 NLB)

 

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,

   zo als een mantel om mij heengeslagen,

   zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

   ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,

   dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

   Wil mij behoeden en op handen dragen.

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd

   waakt over mij en over al mijn gangen.

   Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid

   om, als ik val, mij telkens op te vangen.

   Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.

   Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

 

Rianne

 

Zingen: Lied 221:3

 

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,

   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

   Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

   wil alle liefde aan uw mens besteden.

   Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft-

   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

 

Arie

 

Organist speelt ‘Pie Jesu’ (Gabriel Fauré)

 

We lezen uit de Bijbel: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Openbaring 21:1-5)

 

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’

 

Overweging

 

Orgelspel ‘Lichtstad Met Uw Paar'Len Poorten’

 

Dankgebed en Voorbeden

Zingen: Wat de toekomst brengen moge (Lied 913:1,2,4 NLB)

 

1 Wat de toekomst brengen moge,

mij geleidt des Heren hand;

moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;

Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.

Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.

Schijnen mij uw wegen duister,

zie, ik vraag U niet: waarom?

Eenmaal zie ik al uw luister,

als ik in uw hemel kom!

4 Waar de weg mij brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand,

loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

Uitleidend woord

 

Orgelspel bij het uitdragen ‘U zij de glorie’

 

(De dienst wordt voortgezet op de begraafplaats en aldaar afgesloten met de zegen)