Voorgangers: pastor Luiz Diaz van de Iglesia Christiana Evangelica, Paraguay

                         Ds. Rien de Jonge, emeritus PKN

Vertaler:         Lianne de Haan/Andreas van de International Christian Felowship

Organist:        dhr. H. Mannee

Zang:              Francine Diaz

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -

Mededelingen namens de kerkenraad

Zingen:           Psalm 100: 1 en 2

Juicht Gode toe, bazuint en zingt.

Treedt nader tot gij Hem omringt,

Gij aard’ alom, zijn rijksdomein,

Zult voor den Heer dienstvaardig zijn.

Roept uit met blijdschap: “God is Hij.

Hij schiep ons, hem behoren wij,

Zijn volk, de schapen die Hij hoedt

En als beminden weidt en voedt.”

Votum en groet

Zingen: Psalm 100 : 3 en 4

Treedt statig binnen door de poort.

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.

Heft hier voor God uw lofzang aan:

Gebenedijd zijn grote naam.

Want God is overstelpend goed,

die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

       

Gebed om de opening des Woords

Woord voor de kinderen

Kinderlied: Gezang 328 : 1 (bij het naspel verlaten de kinderen de kerk)

Here Jezus, om uw woord/ zijn wij hier bijeengekomen.

Laat in ’t hart dat naar u hoort / uw genade binnenstromen.

Heilig ons, dat wij u geven/ hart en ziel en heel ons leven.

Schriftlezing in het Spaans : Handelingen 8 : 26 – 40

Nederlandse tekst: En een engel des Heren sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga tegen de middag den weg op, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is eenzaam. En hij stond op en ging. En zie, een Ethiopiër, een kamerling, een rijksgrote van Candace, de koningin der Ethiopiërs, haar opperschatbewaarder, was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden; en hij was op de terugweg en las, in zijn wagen gezeten, de profeet Jesaja. En de Geest zei tot Filippus: Treed toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep snel er heen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Verstaat gij wat gij leest? En hij zei: Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. En het gedeelte van de Schrift dat hij las, was dit: Gelijk een schaap werd Hij ter slachting geleid; een gelijk een lam dat stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open. In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen: wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde, en zei tot Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat Schriftwoord, predikte hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zei: wat is er tegen, dat ik gedoopt word? En hij zei: indien gij van harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem . En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag Hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Maar Filippus bleek te Asdod te zijn; en hij trok rond om het evangelie te prediken aan alle steden, totdat hij te Caesarea kwam .oe zou ik dat kunnen, als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in gte stappen en naast hem te komen zitten. En het gedeelte van de

Prediking in het Spaans, met Nederlandse vertaling

Solozang:

Tu fildelidad es grande             Uw trouw is geweldig

Tu fidelidad incomparable es  Uw trouw is onvergelijkbaar

Nadie es como tu                      Niemand is als U

Bendito Dios                              o, gezegende God

Grande es tu fidelidad             Groot is uw trouw

Formulier voor het H. Avondmaal

Aanroeping van de H. Geest

Tijdens toebereiding van de tafel zingen we staande de geloofsbelijdenis op de melodie van Paul Chr. van Westering (Gezang 340b Liedboek 2013):

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijne eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heil’ge Geest. Die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derden dage wederom opgestaan, van de doden. Opgevaren te hemel. Zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleses. En een eeuwig leven. Amen. Amen. 

Verheft de harten / Nodiging

Uitdeling

Lezing aan eerste tafel: Johannes 15 : 1 -3

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.                            Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij gelijk Ik in u.

Zingen: Gezang 78 : 1

Laat m’in U blijven, groeien, bloeien, o  Heiland die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet ik mij overvloeien, of ‘k ben een wis verderf gewijd.

Doorstroom, beziel en zegen mij,

Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Lezing aan de tweede tafel: Johannes 15 : 4 en 5

Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Zingen: Gezang 78 : 2

Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer!

In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer!

Uw Geest moet6 in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

Lezing aan de derde tafel: Johannes 15 : 6 – 8

Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

Zingen: Gezang 78 : 3

Neen, Heer, ik wil van  niet scheiden,

‘k blijf d’ Uw altijd, blijf Gij de mijn!

Uw liefde moet alom mij leiden,

uw leven moet mijn leven zijn,

uw licht moet schijnen in mijn huis,

bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

Dankgebed 

in het Spaans, met Nederlandse vertaling

Inzameling der gaven

Zingen:         Gezang 281 : 1 – 4

Jezus zal heersen waar de zon/  gaat om de grote aarde om,

de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt.

Het lied in  alle talen zal/  zijn liefde loven overal,

en uit de kindermond ontspringt/  de lofzang die zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd,

wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft:  de koning die ons alles geeft.

O aarde om dit nieuw begin, stem met het lied der engelen in.

Zegen in het Spaans:

De genade van onze Here Jezus Christus, en de liefde van God,

en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.

 

 

 

Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app