Predikant:  ds. Johan Breure en ds. Ard van den Berg
Organist:  dhr: H. Mannee
Zondagschool/Knd:  
Oppas:  
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  GZB project ds. Vogelaar Sulawesi

 

 Afscheid en bevestiging kerkenraadsleden

 

We nemen afscheid van:

Maddy van der Ree-de Jongh, ouderling

Danny Westdijk, ouderling

Corstiaan Dekkers, ouderling-kerkrentmeester

Cor Groenendijk, ouderling-kerkrentmeester

Arthur Jongenotter, ouderling-kerkrentmeester

Bart de Winter, ouderling-kerkrentmeester

Plonie Bos-Melissant, diaken

Tineke van Horssen, diaken

Jeanette Kwakernaat, diaken

We bevestigen:

 • Govert Gravendeel, ouderling
 • Annemarie de Haan-Bongers, ouderling
 • Bart Dorsman, ouderling-kerkrentmeester
 • Erik Hoek, ouderling-kerkrentmeester
 • Peter in ’t Veld, ouderling-kerkrentmeester
 • Christian Viskil, ouderling-kerkrentmeester
 • Arnold Boudesteyn, diaken
 • Leonie Dekkers-Kamp, diaken
 • Annie Vlasblom-Goud, diaken

 

VOORBEREIDING

Welkom en Mededelingen

Moment van stilte

Intochtslied: De stilte zingt U toe, o Here (Psalm 65:1,2)

 

1 De stilte zingt U toe, o Here,

in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren

waar Gij ons bidden hoort.

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

tot U komt al wat leeft,

tot U, o redder uit ellende,

die alle schuld vergeeft.

2 Zalig wie door U uitverkoren

mag wonen in uw hof,

hoezeer hij door zijn schuld verloren

terneerlag in het stof.

Wij worden door U begenadigd

die heilig zijt en goed.

Gij die ons in uw huis verzadigt

met alle overvloed.

 

Bemoediging & Groet

Gebed

DIENST VAN HET WOORD

 

Lezing uit de Bijbel: Marcus 1 : 29 - 38, kerntekst is vs. 35

Zingen: Wees stil voor het aangezicht van God (OTH 236:1,2)

 

1 Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag,

en kniel nu voor Hem neer,

die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

2 Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,

waar Hij verschijnt met vuur.

Een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

Preek

Zingen: Neem mijn leven, laat het, Heer (OTH 286:1,5,6)

 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,

   toegewijd zijn aan uw eer.

   Maak mijn uren en mijn tijd

   tot uw lof en dienst bereid.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,

   dat hij U geheiligd zij.

   Maak mijn hart tot uwe troon,

   dat uw Heilge Geest er woon'.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,

   'k leg voor U haar schatten neer.

   Neem mijzelf en voor altijd

   ben ik aan U toegewijd.

 

DIENST VAN DE BEVESTIGING

 

Afscheid aftredende ambtsdragers door de voorzitter van de kerkenraad Hugo Snaaijer

 

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

Onderwijzing over de ambten in de gemeente:

Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan ouderlingen en diakenen heeft toevertrouwd.

In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd.

Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Ef. 4:12. Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen maar om te dienen. Mc. 10:45

 

Deze dienstbaarheid in Christus’ naam krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen. Vanouds hebben zij de taak om de tafels zó te bedienen, met inachtneming van het Woord van God, Hnd. 6:2. dat de behoeftigen niet worden beschaamd. 1 Kor. 11:22. Zij zamelen de gaven der gemeente in om allen, die hulp nodig hebben – binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf – te doen delen in de liefde van Christus. Metterdaad en biddenderwijs komen zij op voor het recht van de arme, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Ps. 72:12. Zo zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar ontmoeten, want allen zijn zij schepselen van de HEER. Spr. 22:2. Aan deze verbondenheid met alle mensen en met heel de schepping

herinneren zij ons telkens weer, als zij brood en beker bij ons doen rondgaan, en wij de dood des Heren verkondigen, totdat Hij komt. 1 Kor. 11:26

 

Een ander ambt is dat van ouderling: Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden Ex. 24:9 en tegelijk opzicht hadden over de gemeente van God, Num. 11:16 zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping: een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Ex. 19:6. In het NT worden in de gemeente ouderlingen aangesteld door de apostelen. Door op te treden als vertrouwenspersonen geweten van de gemeente in deze tijd bemoedigen zij hun broeders en zusters in de navolging van Christus onze Heer. Hoe zouden wij een levende gemeente zijn, als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht? En hoe zouden de predikanten de opdracht van de Goede Herder: ‘Hoed mijn schapen!’ Joh. 21:16 kunnen vervullen, als zij daarbij niet op de medewerking van ouderlingen mochten rekenen?

De ouderlingen-kerkrentmeesters dragen een eigen verantwoordelijkheid voor de niet-diaconale, stoffelijke

belangen van de gemeente met het oog op het welzijn van de gemeente.

Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad der kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Mt. 6:33

 

En u broeders en zusters, die nu gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden: herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed; Hnd. 20:28 het is zijn kerk.

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest. Amen                                                                                                          

Vragen en beloften bij de ambtsaanvaarding

 

Geliefde zusters en broeder, u die nu voor het eerst of opnieuw geroepen wordt tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente:

 • Gelooft u dat u in uw verkiezing door Gods gemeente en zo door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
 • Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
 • Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt; belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt; en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is hierop uw antwoord?

Gezongen gebed om de Heilige Geest: Gezang 239: 1, 2, 3

1 Kom Schepper God, o Heilge Geest,

daal in de mensenharten neer,

zij zijn uw schepselen geweest,

herschep hen in genade, Heer.

2 Uw naam is Trooster, Gij geleidt,

o goddelijk geschenk, ons voort,

o balsem die ons werd bereid,

o bron van vuur, o levend woord.

3 Ontsteek een licht in ons verstand

en maak tot liefde ons hart bereid,

geleid met milde vaste hand

ons zwakke vlees in zekerheid.

Bevestigingsgebed 

 

Handoplegging

 

Slot bevestigingsgebed

 

Oproep aan de gemeente

 

Toezingen nieuwe ambtsdragers, Psalm 134: 3 (staande)

Dat 's Heeren zegen op u daal’;

zijn gunst uit Sion u bestraal’.

Hij schiep 't heelal, zijn Naam ter eer:

looft, looft dan aller heren Heer’!

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Dankgebed en Voorbeden

Stil gebed en Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

HEENZENDING

 

Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (OTH 159:1,2,3)

 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen

Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Zegen, als ons ‘amen’ zingen we Gez. 456:3

 

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!

 

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app

 

Aanvullende gegevens