Dankdienst waarin wij het leven gedenken

en afscheid nemen van

Bastiaan Melis Goud

- Bas -

overleden in de leeftijd van 93 jaar

op zondag 2 januari 2022

Hervormde Kerk te Puttershoek

Zaterdag 8 januari om 10.30 uur

 

Voorganger:ds. Johan Breure uit Zwijndrecht

Ouderling van dienst: Maddy v.d.Ree

Organist: Adri Poortvliet

 

Orgelspel bij het binnendragen ‘Ik zie een poort wijd open staan’

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: 't Hijgend hert, der jacht ontkomen (Psalm 42)

 

1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,

schreeuwt niet sterker naar ’t genot

van de frisse waterstromen,

dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar de Heer;

God des levens, ach wanneer

Zal ik naad’ren voor uw ogen,

In uw huis uw naam verhogen?

5 Maar de Heer’ zal uitkomst geven,

Hij, die 's daags zijn gunst gebiedt.

'k Zal in dit vertrouwen leven,

en dat melden in mijn lied;

'k zal zijn lof zelfs in den nacht

zingen, daar ik Hem verwacht;

en mijn hart, wat mij moog’ treffen,

tot den God mijns levens heffen.

 

Gebed om troost en kracht

 

Herinneringen van de kleinkinderen aan opa

Gedicht door Yvonne

 

Luisterlied: Zo zal het zijn (Rob de Nijs)

 

Herdenking door André

Luisterlied: The Lonely Shepherd (André Rieu)

We lezen uit de Bijbel: Psalm 23

 

Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

2 Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,

3 hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.

4 Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want u bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.

5U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

u zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

6 Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik keer terug in het huis van de HEER

tot in lengte van dagen.

 

Overweging

 

Orgelspel ‘Ik zie een poort wijd open staan’

 

Dankgebed en Voorbeden

 

Luisterlied: De Heer is mijn Herder (Sela)

 

Uitleidend woord

Orgelspel bij het uitdragen ‘Wat de toekomst brengen moge’

 

(De dienst wordt voortgezet op de begraafplaats en aldaar afgesloten met de zegen)


OP DE BEGRAAFPLAATS

Woorden van toevertrouwen aan God

Neerlaten van de kist

Gebed ‘Onze Vader’

 

Onze Vader die in de hemel is

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome

Uw wil geschiede

Op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leidt ons niet in verzoeking

Maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk

En de kracht en de heerlijkheid

Tot in eeuwigheid

Amen

Zegen