waarin wij het leven gedenken

en afscheid nemen van

Pieter Schram

overleden in de leeftijd van 86 jaar

op zaterdag 13 november 2021


 

Orgelspel bij het binnendragen ‘Als alles duister is’

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: God heb ik lief, want die getrouwe Heer

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer

   nam, toen ik riep, met toegenegen oren

   mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen

   en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid,

   Hij wil zich altijd over ons ontfermen.

   Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.

   Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

 

Gebed om troost en kracht

 

Herinneringen van de kleinkinderen aan opa

Gedicht ‘Vertrouwen’ door Anita

 

Zingen: Abba Vader 

1 Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn.

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

2 Abba, Vader, laat mij zijn

slechts voor U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d'uwe_en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

 

Herdenking door Arnold

 

Zingen: De Heer is mijn herder 

1 De Heer is mijn Herder!

   'k Heb al wat mij lust;

   Hij zal mij geleiden

   naar grazige weiden.

   Hij voert mij al zachtkens

   aan waatren der rust.

2 De Heer is mijn Herder!

   Hij waakt voor mijn ziel,

   Hij brengt mij op wegen

   van goedheid en zegen,

   Hij schraagt me als ik wankel,

   Hij draagt me als ik viel.

 

We lezen uit de Bijbel: Psalm 23 

Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

2 Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,

3 hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.

4 Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want u bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.

5U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

u zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

6 Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik keer terug in het huis van de HEER

tot in lengte van dagen.

 

Overweging

 

Zingen: O Heer die onze Vader zijt

1 O Heer die onze Vader zijt,

   vergeef ons onze schuld.

   Wijs ons de weg der zaligheid,

   en laat ons hart, door U geleid,

   met liefde zijn vervuld.

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,

   als eenmaal bij de zee.

   Geef dat ook wij uw nodend woord

   vertrouwen, volgen ongestoord,

   op weg gaan met U mee.

4 Leg Heer uw stille dauw van rust

   op onze duisternis.

   Neem van ons hart de vrees, de lust,

   en maak ons innerlijk bewust

   hoe schoon uw vrede is.

Dankwoord door Arnold

Dankgebed en Voorbeden

 

Zingen: De dag, door uwe gunst ontvangen 

1 De dag, door uwe gunst ontvangen,

   is weer voorbij, de nacht genaakt;

   en dankbaar klinken onze zangen

   tot U, die 't licht en 't duister maakt.

2 Die dan, als onze beden zwijgen,

   als hier het daglicht onderduikt,

   weer nieuwe zangen op doet stijgen,

   ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3 Zodat de dank, U toegezonden,

   op aard nooit onderbroken wordt,

   maar steeds opnieuw door mensenmonden

   gezongen en gesproken wordt.

4 Voorwaar de aarde zal getuigen

   van U, die thans en eeuwig zijt,

   tot al uw schepselen zich buigen

   voor uwe liefde en majesteit. 

Uitleidend woord

Orgelspel bij het uitdragen ‘De Heer is mijn Herder’

 

(De dienst wordt voortgezet op de begraafplaats en aldaar afgesloten met de zegen)

Aanvullende gegevens