Predikant:  Ds J. Breure uit Zwijndrecht
Organist:  dhr: N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:  Leonie V
Oppas:  mvr. D. van Eck en Norali Smit
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Kerk in actie - Diaconaat

 

Dienst van Gedenken

 

Laatste Zondag van het Kerkelijk jaar

 Liturgie herdenken 2021

Welkom en Mededelingen

 

Aanvangslied: De stilte zingt U toe, o Here (Psalm 65 : 1, 5)

 

1   De stilte zingt U toe, o Here,

     in uw verheven oord.

     Wij zullen ons naar Sion keren

     waar Gij ons bidden hoort.

     Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

     tot U komt al wat leeft,

     tot U, o redder uit ellende,

     die alle schuld vergeeft.

5   Gij komt het dorre land doorschrijden

     met water uit uw beek

     en tot een rijke oogst bereiden,

     uw voetstap maakt het week.

     Gij druipt uw zegen in de voren,

     Gij roept het kiemend graan;

     zo wordt het brood voor ons geboren

     waar Gij zijt voorgegaan.

 

 

Moment van stilte

 Bemoediging en Groet (Hierna gaat de gemeente zitten) 

 

Psalmgebed (Psalm 121), biddend lezen we de psalm

 

Voorganger

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,

zou iemand mij komen helpen?

Ja, mijn God komt mij helpen,

de schepper van hemel en aarde.

 

Gemeente

In lief en leed is de Heer ons nabij.

In zijn handen zijn wij geborgen.

 

Voorganger

Hij zal niet toelaten dat je struikelt.

Hij zal niet slapen, Hij waakt over jou.

Nee, slapen en sluimeren zal Hij niet,

Hij waakt over heel zijn volk.

Gemeente

In lief en leed is de Heer ons nabij.

In zijn handen zijn wij geborgen.

 

Voorganger

Onze God houdt de wacht

als een schaduw over je heen.

Overdag zal de zon je niet steken

en 's nachts zal de maan je geen kwaad doen.

 

Gemeente

In lief en leed is de Heer ons nabij.

In zijn handen zijn wij geborgen.

 

Voorganger

Hij houdt alle kwaad van je af,

Hij neemt je onder zijn hoede.

En waar je ook gaat of staat,

God zal je behoeden voor eeuwig.

Gemeente

In lief en leed is de Heer ons nabij.

In zijn handen zijn wij geborgen.

 

Zingen: Morgenglans der eeuwigheid (Lied 289:1,2,5 LvdK)

 

1   Morgenglans der eeuwigheid,

     licht aan 't eeuwig Licht onttogen,

     stel ons deze ochtendtijd

     uwe heerlijkheid voor ogen,

     en verdrijf door uwe macht

     onze nacht!

 

2   Laat als milde morgendauw

     uw genade tot ons komen

     en de dorstige landouw

     van ons leven overstromen,

      ja, verkwik ons door uw troost

     onverpoosd.

 

5   Overstroom ons met uw licht,

     klare Zon van trouw en goedheid.

     Treed niet met ons in 't gericht,

     maar verblijd ons met de zoetheid

     van des hemels zaligheid

     voor altijd.

Gebed 

Een moment met en voor de kinderen: Verhaal van de fluit. Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst en de zondagsschool.

 

Uit de Bijbel: 2 Koningen. 2 : 1 – 14

 

Elia in de hemel opgenomen

De tijd was niet ver meer dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, maar Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo waar de Heer leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen op weg naar Betel. De profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegenemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij. ‘Zegt u maar niets.’ Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de Heer wil dat ik naar Jericho ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de Heer leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen naar Jericho. De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegenemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. ‘Zegt u maar niets.’ Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar de Jordaan ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de Heer leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen verder.

Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken. Elisa deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waar op het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën konden oversteken. Terwijl ze overstaken vroeg Elia een Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de Heer, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken.

Zingen: 'k Ben een schip in de storm (Lied 193:1,2,3,4 OTH) 

1   ’k Ben een schip in de storm,

     dat de haven niet vindt.

     Refrein:

     Houd mij vast, houd mij vast,

     spreek mij aan als uw kind.

2   ’k Ben een vogel die vlucht

     Voortgejaagd door de wind

     Refrein:

     Houd mij vast, houd mij vast,

     spreek mij aan als uw kind.

3   Als uw woord mij bereikt

     ik in uw richting vind.

     Refrein:

     Houd mij vast, houd mij vast,

     spreek mij aan als uw kind.

4   Dan zijn stormen gestild,

     voorbij is vlucht en wind.

     Refrein:

     Houd mij vast, houd mij vast,

     spreek mij aan als uw kind.

 Preek 

Zingen: Ik zal er zijn (Lied 189:1,2,3,4 OTHN)

 

1   Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

     Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

     Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

     Uw naam is Ik ben en Ik zal er zijn.

2   Een boog in de wolken als teken van trouw,

     staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

     In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

     ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3   De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

     Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

     dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

     U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4   O Naam aller namen, aan U alle eer.

     Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

     Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

     Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

     Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam.

     Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

     Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

     Uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn (2x).

 

Gedenken

 

Inleidend woord

 

Noemen van de namen

 

12 december 2020, Emma Adriana Maria Barendregt-van der Pol, 89

14 december 2020, Pieter Reedijk, 86

16 december 2020, Machiel de Geus, 84

21 januari 2021, Grietje Kranendonk-Snaaijer, 86

16 februari 2021, Aagje Vos-Muller, 94

18 februari 2021, Hendrik Cornelis Noordhoek, 82

27 februari 2021, Davonne Henriëtte Isabella Gravendeel-van Harn, 66

Meditatief orgelspel

 

7 maart 2021, Elisabeth Knaape-Reijerkerk, 95

12 maart 2021, Teuntje Gravendeel-Pols, 89

13 april 2021, Klaas den Boer, 89

12 oktober 2021, Hilligje Hermina den Boer-van der Giesen, 86

12 mei 2021, Adriana van der Linden-den Ouden, 91

14 mei 2021, Andries de Geus, 86

10 juni 2021, Maagje Hensen-Baars, 94

Meditatief orgelspel

 

26 juni 2021, Plonie Annie Schram-in ’t Veld, 83

18 juli 2021, Anthonie Pieter Joseph Dijkman, 82

10 september 2021, Johanna Adriana Schram- van de Graaf, 90

16 september 2021, Mina Dolman-den Hartog, 98

27 september 2021, Wouter Pieter Bervoets, 77

10 oktober 2021, Maria Cornelia Johanna de Geus-Bonte, 62

13 november 2021, Pieter Schram, 86

 

Luisterlied: Een toekomst vol van hoop (Sela)

 

In de nacht van strijd en zorgen

kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen,

om een toekomst vol van hoop.

 

Ook al zijn er duizend vragen,

al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,

U die alles overziet.

 

Refrein

U geeft een toekomst vol van hoop;

dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.

Jezus heeft het ons gebracht.

Mens, als wij, voor ons gebroken

in de allerzwartste nacht.

Refrein

U bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.

Refrein

 

Gebed, Stil gebed, afgesloten met het Onze Vader

 

Inzameling van de gaven (bij de deur; bij het verlaten van de kerk)

  • Kerk en eredienst
  • Kerk in Actie (diaconaat)

 Slotlied: Door de nacht van strijd en zorgen (Lied 459:1,4,5 LvdK)

 

1   Door de nacht van strijd en zorgen

     schrijdt de stoet der pelgrims voort,

     vol verlangen naar de morgen,

     waar de hemel hen verhoort.

4   In ons hart is dit de luister,

     dit de liefde die ons leidt

     op de kruistocht door het duister

     naar de lichte eeuwigheid.

5   Met één lied uit duizend monden

     gaan wij zingend door de nacht,

     door één Geest tesaam verbonden,

     naar de kust waar God ons wacht.

 

Zegen, beantwoord met lied 456:3

 

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel bij het verlaten van de kerk: U zij de glorie

 

 Voor bijdragen aan collectes en deurbussen zie: Collecte App  Logo appostel app

 

 

Aanvullende gegevens